İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Haziran 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 2626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Yönetmelik, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin birtakım yenilikler getirdi.

2626 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili Yönetmelik’te aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir;

 •  “İş yeri” ve “sınıf tespiti” tanımları eklenmiştir.
  • Bu kapsamda işyeri; ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki açık veya kapalı alanla bulunan sabit ya da mobil yerleri şeklinde tanımlanırken, sınıf tespiti ise bu Yönetmelik ile sınıflandırılması yapılmamış müessesenin kendi içinde kaçıncı sınıfta bulunduğunun tespiti şeklinde tanımlanmıştır.
  • Zira gayrisıhhi müesseselerin sınıf tespitini yapma yetkisi, Sağlık Bakanlığına verilmiştir.
 • İş yeri devirlerinde mer’i mevzuat hükümlerinin aranmasına ilişkin de düzenleme yapılmış olup, söz konusu düzenleme ile daha önce belirsizlik bulunan iş yeri devirlerinde devir dosyasındaki bilgi ve belgeler ile iş yerinin fiziki özelliklerinin mer’i mevzuat hükümlerine uygun olması gerektiği konusuna açıklık getirildi. Söz konusu aykırılıkları giderilmesi için en fazla 6 aylık süre verileceği duyurulmuş olup, bu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde devir işleminin yapılamayacağının altı çizilmiştir.
 • Yönetmelik kapsamında açılacak iş yerlerinde; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kendilerinden veya yanında çalıştırdıklarından ustalık belgesi, bunların bulunmaması halinde ise diploma veya 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarında kurs bitirme belgelerinden birine sahip olunması gerekmektedir.
 • Denetimlerde mer’i mevzuat hükümlerine aykırılık ve eksiklik tespit edildiği durumda işletmeciye bir defaya mahsus 15 gün süre verilip bu hususların giderilmesi istenecektir. Belirtilen süre içinde aykırılık giderilmediği takdirde, idari para cezası öngörülmüştür. Bunun yanında, sıhhi müesseselere 15 güne kadar, gayrisıhhi müesseselere ise aykırılık ve eksiklik giderilene kadar faaliyetten men cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.
 • Oto galeriler, tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak, öncelikle toplu iş yerlerinde açılacak olup, iş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölümün bulunamayacağı belirtilmiştir.
 • Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ile lunaparklarda, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde, “yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın” iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı tanınacağı hüküm altına alınmıştır.

Elektrikli araç şarj istasyonları da üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmelik kapsamına alınmış olup, bunların otopark, akaryakıt istasyonları ve alışveriş merkezleri ile yetkili idarelerce uygun görülecek yerlerde müstakil olarak kurulabilmesinin sağlanmasının önü açılmıştır.

Diğer Haberler