Rekabet Kurulu’nun İznine Tabi Birleşme Ve Devralma İşlemlerinde Esas Alınan Ciro Eşikleri Değişti! 08 Mart 2022

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ No: 2010/4), 4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2022/2 sayılı Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile değişiklik yapılmıştır.

Değişikliğin Kapsamı

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak Rekabet Kurulu’nun iznine tabi birleşme ve devralma işlemlerinde esas alınan ciro eşikleri artırılmış ve böylece izne tabi birleşme ve devralma işlemlerinde esas alınan ciro eşikleri mevcut ekonomik konjonktüre uyumlu hale getirilmiştir.

Aynı zamanda, “Teknoloji Teşebbüsleri” tanımı eklenerek teknoloji teşebbüslerinin devre konu taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. 

Yeni Ciro Eşikleri

Yapılan güncellemeye göre izne tabi birleşme ve devralma işlemlerinde aranan yeni ciro eşikleri şu şekildedir:

  • 30 milyon TL ciro eşiği “250 milyon TL” olarak,
  • 100 milyon TL ciro eşiği “750 milyon TL” olarak ve
  • Dünya cirosu için aranan 500 milyon TL ciro eşiği de “3 milyar TL” olarak güncellenmiştir.

Yeni ciro eşikleri uyarınca Kurul’un iznine tabi birleşme veya devralma işlemleri bakımından;

  • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve
  • Diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi,

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kurul’dan izin alınması zorunludur.

Teknoloji Şirketleri

Ciro eşiklerinin güncellenmesinin yanı sıra "teknoloji teşebbüsleri" tanımı da 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamına alınarak bu teşebbüslerin devre konu taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Değişiklik Tebliği’ne göre teknoloji teşebbüsleri, dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları ifade etmektedir.

Teknoloji teşebbüslerine ilişkin getirilen bu yeni düzenleme uyarınca, Türkiye piyasasında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan ya da Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde 250 milyon TL eşikleri aranmamaktadır.

Söz konusu düzenleme ile teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına yönelik işlemlerin büyük ölçüde Rekabet Kurumu denetimine tabi olması ve bahsi geçen teşebbüslere yönelik öldürücü devralmaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, son dönemde dijital pazarlarda önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen işlemler ile yeni kurulan veya gelişmekte olan girişimlerin (start-up) devralınması şeklindeki işlemler artık Rekabet Kurulu’nun incelemesine tabi hale gelmiştir. 

Diğer Değişiklikler

2010/4 sayılı Tebliğ ve ilgili Kılavuzlar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi kapsamında uygulanmaya başlanan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi doğrultusunda güncellenmiştir.

Yatay Kılavuz’a; potansiyel rekabet, rekabetin yakınlığı analizi, dijital pazarlara ve inovasyona dayalı pazarlara ilişkin zarar teorileri gibi konularda eklemeler ve güncellemeler yapılmıştır. Birleşme devralmalar bakımından geçerli olan güncel zarar teorileri (potansiyel rakip/rekabet zarar teorisi, öldürücü devralma zarar teorisi) ışığında özellikle yeni kurulan ve gelişmekte olan firmaların devralınması ile ilgili değerlendirmede dikkate alınabilecek genel ilkelere yer verilmiştir.

Ek olarak dijitalleşme ile rekabet hukukunda artan bir öneme sahip olan tüketici verisi ve bunun rekabet üzerine etkileri de ilgili Kılavuza eklenmiştir. Benzer şekilde Yatay Olmayan Kılavuzda da dijital pazarlarla ilgili güncellemeler başta olmak üzere, dikey ve çok pazarlı birleşme işlemlerinin değerlendirilmesine ilişkin hususlarda öngörülen değişiklikler, tek taraflı ve koordinasyon doğurucu etkiler başlıkları altında detaylandırılmıştır.

Birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formunun elektronik formatta e-Devlet üzerinden sunulabileceği yönünde güncelleme yapılmıştır. Bildirim formunun halihazırda e-Devlet üzerinden sunulabilmesi, Değişiklik Tebliği ile yasal dayanağına da kavuşmuştur.

Son olarak, Değişiklik Tebliğ, yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

 

Diğer Haberler