İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanuna Dayalı Yönetmeliklerde Değişiklikler Yapıldı 09 Şubat 2024

4 Şubat 2024 tarihli 32450 sayılı Resmi Gazetede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak çıkarılan bazı yönetmeliklerde değişiklik yapılmıştır:

İlgili değişikliklerden en dikkat çekici olanlar aşağıda özetlenmekte olup, tüm değişiklik metinlerine yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen ortak düzenleme gereğince; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'a göre genel hayata etkili afet bölgesi veya Olağanüstü Hal Kanunu'na göre olağanüstü hal ilan edilen yerlerde bahsi geçen Yönetmelikler kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşların söz konusu  Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın onayı ile değiştirilebileceği veya ertelenebileceği düzenlenmiştir.
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile; işveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç bir gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşmenin düzenlenerek karşılıklı imzalanması gereği düzenlemesi getirilmiştir.
  • İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile; "Genel Kurallar, Denetim ve İdari Yaptırımlar" başlıklı 14/A maddesi 3. Fıkrasındaki değişiklik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile bu birimlerde çalışan kişiler periyodik kontrol hizmeti veremeyeceği,

    Eklenen 8. fıkra ile İSG-KATİP üzerinden sözleşme olmaksızın periyodik kontrol raporu düzenlenemeyeceği, sözleşme olmaksızın düzenlenen periyodik kontrol raporlarının geçersiz olacağı düzenlenmiştir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin 4. Maddesi "h" bendinde düzenlenen "Toplum Sağlığı Merkezi Birimi -TSMB" tanımı kaldırılmış, "Çalışan Sağlığı Merkezi-ÇASMER" getirilmiş;  yerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak üzere 6331 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen, gerekli donanım ve personele sahip birim olarak tanımlanmıştır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile; Yönetmeliğin 13 maddesindeki değişiklik ile İSGB ve OSGB'lerin İş güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personelinin mevzuat kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumlu oldukları düzenlenmiştir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine eklenen 17/A madde ile;  Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetimlerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görevli çalışma uzmanı ve çalışma uzman yardımcıları, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabipler tarafından yerine getirileceği düzenlenmiş;  OSGB'lerin ve ÇASMER'lerin denetimine ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir.
  • Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından verilmesini düzenleyen İşyerlerinde İşveren veya İşveren vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile eğitimlerin; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları tarafından da Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilebileceği düzenlenmiştir.
 

Diğer Haberler