İstirahat Bildirimlerinin İşverenlerce Kuruma Yapılması Gereğinin Devam Ettiğine İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlandı! 04 Ekim 2021

Bilindiği üzere “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in” 5. Maddesinde istirahat raporu alan çalışanların istirahat süresince işyerinde çalışıp çalışmadıklarına dair işverenler tarafından SGK’ya bildirimde bulunma zorunluluğu belirtilmekteydi.

Aynı düzenlemeye Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40/9 maddesi ile de işaret edilmiş ve 5510 sayılı Kanunun 4-a bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunlu olduğu belirtilmiştir.

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de ise; İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği’nin yürürlükten kaldırıldığı yayımlanmıştır.

İstirahat bildirimi düzenlemesinin yer aldığı Tebliğ’in yürürlükten kaldırılması, işverenlerin SGK’ya bildirim yükümlülüğünün devam edip etmediği noktasında tartışma yaratmış ve uygulamada oluşan karışıklığın giderilmesi amacıyla da 30.09.2021 tarihinde SGK tarafından bir duyuru metni yayınlanmıştır.

Duyuruda; yürürlükten kaldırılan Tebliğ’lerde yer alan hükümlerin, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2016/21 ve 2017/26 Sayılı Genelge’lere taşındığından mevzuat ve uygulama açısından bir değişiklik bulunmadığı, çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına devam edildiği belirtilmektedir.

Buna göre; gerek çalışanların istirahat bildirimleri gerekse kısa vadeli sigorta kollarından yararlanılmasına dair hükümler Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 2016/21 ve 2017/26 Sayılı Genelgeler düzenlemesi ile varlığını sürdürmekte, işverenlerin yapacakları iş ve işlemlerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu sebeple; idari para cezası ile karşılaşmamak adına işverenlerce, mevcut bildirimlere devam edilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru metninin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/
emeklilik_hizmetleri_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20210930

Diğer Haberler