7256 SAYILI KANUN’UN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER 18 Kasım 2020

1. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un hükümleri hangi alacaklara uygulanır?

Cevap: 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır, 31 Ağustos 2020 öncesindeki ve bu tarih dahil olmak üzere kesinleşmiş alacaklar ile sınırlıdır. Yani, kesinleşmemiş ya da dava aşamasında bulunan alacaklar ile matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi bu kanun kapsamına dahil edilmemiştir.

2. Kanunun yapılandırma kapsamına dahil ettiği alacak tipleri hangileridir?

Cevap: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla belirli oranlarda tahsilinden vazgeçileceği öngörülmüştür. Bu oranlardan aşağıda bahsedilecek olup, bu alacaklardan bazıları şunlardır:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi ve bunlara bağlı gecikme faizleri, zamları gibi fer’i alacaklar
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizleri alacakları
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, idari para cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine ait olan bazı aidat ve alacaklar,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • Türk Standartları Enstitüsünün alacakları,
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,

olmak üzere bu alacakların tahsil süreçleri istisnaları ve ayrıntıları ile Kanunda listelenmiştir.

3. Vergilendirme dönemi aylık olan vergilerde söz konusu Kanun nasıl uygulanacaktır

Cevap: Vergilendirme dönemi aylık olan vergiler söz konusu olduğunda Ağustos 2020 dönemi vergilendirme dönemi kapsama alınmayacaktır. Temmuz 2020 ve önceki vergilendirme dönemleri Kanun kapsamına alınmıştır.

4. Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde söz konusu Kanun nasıl uygulanacaktır?

Cevap: Bu durumda yıllık beyanname suretiyle beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi söz konusu olduğunda 2019 yılı ve öncesi dönemler vergilendirme dönemi kapsamına alınacaktır.

5. Hangi alacaklar ne ölçüde silinecektir?

Cevap: Tekrar edilmelidir ki, bu alacakların yeniden yapılandırılması için bu alacakların kanuna göre kesinleşmiş olmaları gerekmektedir. Yapılacak tahsiller ve tahsilinden vazgeçilecek alacakların bazıları şunlardır:

 • Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı ödenecek olup, bu vergi aslına bağlı bir şekilde kesilen cezaların, bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının yalnızca %50’si tahsil edilecek, bu cezaların kalan %50’si ve bu kalan cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • İştirak, yardım, teşvik fiilleri sebepli kesilen vergi cezalarında ise yine aynı durum söz konusu olmuş, %50’sinin tahsiline, %50’sinin ise tahsilinden vazgeçilmesine karar verilmiştir.
 • Gecikme faizi, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi bağlı alacakların tamamı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarın tamamının ödenmesine karar verilmiştir.

6. Alacakların belirli bir şekilde ödenme zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Bu alacaklar, peşin bir şekilde veya taksit ile ödenebilir. Hesaplanan tutarların ilk taksit döneminde tamamının ödenmesi yahut ilk iki taksit ödeme sürecinde ödenmesi halinde bazı indirimler söz konusu olacaktır. Mükelleflerin ödenecek tutarların ilk taksitlerini 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmekle birlikte, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

7. Bu yapılandırmadan yararlanmak istiyorum. Nasıl bir aksiyon alabilirim?

Cevap: Kanundan yararlanmak isteyen tüm borçluların, 31/12/2020 tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir. Aynı şekilde, dava hakkından vazgeçmek için de kişilerin 31/12/2020 tarihine kadar başvuru yapmış olması şarttır. Belirli dairelere ve kurumlara ödenmesi gereken tutarların tarihi ve ödeme şekilleri hakkında ayrıntılar Kanunda gösterilmiştir.

8. Kanunda başkaca hangi konular hakkında düzenlemeler bulunmaktadır?

Cevap: Kanunun 21’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü maddede yeni varlık barışı düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu varlık barışı kapsamında bazı varlıkların bildirilmesi halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmamasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. Bu varlıkların 30/06/2021 tarihine kadar bildirilmesi gerekmekte olup, yurt dışındaki varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi zorunludur. Bildirilen bu varlıklar için bir vergi ödemesi söz konusu olmayacaktır.

9. Bu Kanun ile Vergi Kanunlarında yapılan başkaca düzenlemeler mevcut mu?

Cevap:

 • Kanunun 35’inci maddesi, payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması hükmünü öngörmüştür.
 • Kanunun 17’nci maddesi tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini yahut ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, bu payları veya hisse senetlerini hangi yöntemle iktisap ettiklerine göre değişen bazı tarihler itibariyle bu iktisapların dağıtılmış kar payı sayılacağını ve bu miktarlara %15 vergi tevkifatı uygulanacağını öngörmüştür.
 • Kanunun 19’uncu maddesi, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması süreçlerinde kazanılan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kuruluşlarından kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinin uygulama süresini 31/12/2025 tarihine kadar uzatmıştır.
 • Kanunun 16’ncı maddesi, tam mükellef gerçek kişilerin ihracata teşvik edilmesi için belirli düzenlemelere yer vermiştir. Tam mükellef gerçek kişilerin, mal ihracından kazanç elde etmeleri sonucu bu kazançlarından %50’sinin beyannamelerinde belirtilen gelirlerden indirilmesi öngörülmüştür.
 • Kanunun 42’nci maddesinde konaklama vergisinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2022’ye ertelenmesi kararı alınmıştır.
 • Kanunun 36’ncı maddesinde 5520 sayılı Kanunun Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin (5) numaraları bendi ve geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına ilişkin düzenlemenin süresinin 31/12/2020 tarihinden 31/12/2025 tarihine uzatılması, 37’nci maddesinde ise 5520 Sayılı Kanunun geçici 11’inci maddesinde bulunan, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla UEFA’nın gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacağına ilişkin düzenlemenin, 2021 finali için geçerli olması düzenlenmektedir.
 • Kanunda Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci maddesinin uygulama süresi 31.12.2025 tarihine uzatılmıştır. Sonuç olarak, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini sebebiyle bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını engellemek amacı ile, dahilde işleme izin belgesine sahip olan mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil – terkin uygulaması kapsamında işlem yapılmasına devam edilmesi olanaklı hale gelmiştir.
  Kanunda Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesinin uygulama süresi ise 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bunun sonucu olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgisayar ve donanımların bedelsiz teslimi, bu donanımlara ilişkin yazılım teslim ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışını yapacak kişilere teslim ve ifada sağlanan KDV istisnasına devam edilecektir.
 • Son olarak, madde 29’da turizme teşvik amacı ile turizm tesisleri yapmaları için adlarına kamu arazisi tahsil edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilmiş belge sahibi olan yatırımcıların bazı ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 1 yıllık erteleme öngörülmüştür.

10. Kanunda işçi, işveren ve mevcut istihdam uygulamalarında bir değişiklik veya düzenleme öngörülmüş müdür?

Cevap: Kanunda yeni birçok düzenlemeye bu alanda da yer verilmiştir. Bu düzenlemeler:

 • İşsizlik ödeneğinden faydalanan kişilerin istihdama daha erken bir şekilde dönmelerine,
 • Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olan kişilerin istihdamına yönelik teşvik uygulamalarının süresinin 31/12/2023 tarihine uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmesine,
 • İlave istihdam teşviki konusunda sürenin uzatılmasına, yani 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenleri tarafından bir önceki yılın ortalamasına ilave olarak istihdamı yapılan kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması halinde 18 ay süre ile prim teşviki verilmesine ilişkin sürenin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmasına dair Cumhurbaşkanına yetki verilmesine
 • Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin 31/12/2023’e ertelenmesine,
 • Kısa çalışma ödeneği süresinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına dair Cumhurbaşkanına yetki verilmesine,
 • 01/07/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunu yapmış olan özel sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sonlanması ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 26’ncı maddesince sağlanan normalleşme desteğinden yararlanma süresinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına dair Cumhurbaşkanına yetki verilmesine,
 • İş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/04/2020 dönemi içinde sona ermiş kişilerin aynı işverenlerce fiili olarak çalıştırılması halinde işverenlere verilecek destek uygulamalarına,
 • 2019/Ocak - 2020/Nisan dönemi içinde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki veya dönemdeki sigortalı sayısına ek olarak istihdamı yapılacak olan her bir sigortalı için işverene destek uygulamalarına,
  yöneliktir. 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ
Bu Kanunun;

 • 12’nci ve 13’üncü maddeleri yayımı tarihini takip eden ayın başında,
 • 15’inci, 16’ncı maddeleri ile 19’uncu maddesinin 193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesinin 13’üncü fıkrasının ikinci paragrafına ibare eklenmesine ilişkin hükmü 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
 • 32’nci maddesi 13/11/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
 • 35’inci maddesi 1/1/2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
 • 38’inci ve 39’uncu maddeleri 1/1/2022 tarihinde,
 • Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Diğer Haberler