Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip Artık Online Olarak Yürütülecek 20 Aralık 2018

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların takibine ilişkin büyük değişiklikler getiren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”) 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin uygulanacak yeni takip usulüne ilişkin aşağıda bilgi vermek isteriz.

1. Kanun Hangi Sözleşmeleri ve İcra Takiplerini Kapsamaktadır?
Kanun, tüketicinin belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeler ve mevzuatta düzenlenen diğer abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen ilişkin icra takiplerini kapsamaktadır.
Örneğin; elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vb. abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmeler kapsamında sunulan hizmet karşılığında tanzim edilen faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan icra takipleri Kanun kapsamındadır. Sayılan icra takiplerinin Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi için ayrıca avukatla takip edilmesi gerekmektedir.

2. Kanun kapsamındaki icra takipleri nasıl başlatılacaktır?
Kanun kapsamındaki icra takiplerinin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla UYAP (Ulusal Yargı Ağı Platformu) bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacaktır.
İcra takibini başlatmak amacıyla alacaklı avukatı Merkezi Takip Sisteminde yer alan takip talebini dolduracaktır. Bu talepte; alacaklı ve avukatı ile borçlunun kimlik bilgileri ve varsa iletişim bilgileri, alacak ve uygulanacak faize ilişkin bilgiler, takip dayanağı olan belgelere ilişkin bilgiler ve yetkili icra dairesi bilgileri doldurulmaktadır.
Takip talebi doldurulduktan ve takip masrafları elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imza ile onaylanır ve sisteme kaydedilir. Kayıt ile birlikte Merkezi Takip Numarası alınır ve icra takibi başlamış kabul edilir.
Sisteme kayıt ile birlikte sistem tarafından otomatik olarak takip talebinde girilen bilgilere uygun olarak şablon bir ödeme emri düzenlenir ve tebligata ilişkin bilgileri PTT’ye iletilir.

3. Ödeme Emrinin Tebliği ve Ödeme Nasıl Gerçekleştirilecektir?
Ödeme emri PTT tarafından çıktı alınarak borçluya tebliğ edilecektir. Tebligata ilişkin Tebligat Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Tebliğ durumunu gösterir mazbata PTT tarafından sisteme yüklenecek ve mazbata aslı bildirilen icra dairesine gönderilecektir.
Bildirilen adrese tebligat yapılamaması halinde sistem üzerinden alacaklı avukatı tarafından talepte bulunularak adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine tekrar tebligata çıkarılacaktır.
Bu adrese de ödeme emrinin tebliğ edilememesi halinde alacaklı avukatının talebi üzerine takibe icra dairesinde devam edilerek sistem üzerindeki takip kapatılır.
Ödeme emrinin tebliği üzerine ise ödeme, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına yapılması üzerine takip sona erecektir. Ödeme miktarından harç miktarı ayrıldıktan sonra ödeme ilgili hesaba aktarılacaktır.

4. Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılacaktır?
Borçlu, ödeme emrini tebliğ aldıktan sonraki yedi gün içerisinde herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir.
İtiraz, icra dairesi tarafından sisteme yüklenerek itirazın aslı yetkili icra dairesine gönderilir. Borçluya takibe itiraz ettiğine dair ücretsiz bir alındı belgesi verilecektir.
Borçlu dilerse Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanarak da itiraz edebilir.
İtiraz üzerine icra takibi duracak olup duran takibe ilişkin İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
İtiraz, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda alacaklı avukatına tebliğ edilmiş sayılır.
İtiraz üzerine alacaklı avukatı tarafından itirazın kaldırılması için icra dairesinin bağlı bulunduğu mahkemeden talepte bulunması gerekmektedir, mahkeme talebi dosya üzerinden, duruşma yapılmaksızın, inceleyerek karar verecektir.

5. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın İptali Halinde Ne Olacaktır?
Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın iptali halinde takip konusu bedelin ödenmemesi üzerine İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca icra takibine devam olunacak ve haciz işlemlerine başlanacaktır.
Yukarıda anıldığı üzere icra takibine devam edilmesinin mümkün olduğu hallerde alacaklı avukatı haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden borçlunun malvarlığı olup olmadığını sorgulayabilir. Söz konusu sorgulama borçlunun malvarlığı hakkında detaylı bilgi vermeyecek olup sadece malvarlığı olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olacaktır. Sorgulama sonrasında borçlunun malvarlığının tespiti halinde UYAP üzerinden de haciz talebinde bulunulabilir.
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde haciz talep edilmezse takip düşecektir, bu süreye itirazın iptali için açılan dava açılması halinde dava tarihi ile kararın kesinleştiği tarih arasındaki süre hesaba katılmayacaktır.

6. Kanunun İlgili Hükümleri Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?
Kanun kapsamındaki icra takiplerine ilişkin anılan hükümler 1 Haziran 2019’da yürürlüğe girecektir.
Kanun kapsamındaki icra takiplerine ilişkin anılan hükümler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan takipler hakkında uygulanmayacaktır.
 

Diğer Haberler