Bes'te Kısmi Ödeme Dönemi: Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik Yayımlandı 28 Ekim 2023

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu'na 19.01.2022 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde ellisine kadar kısmen ödeme yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme getirilmişti. Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde yirmi beşini aşmamak üzere Devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabileceği ve bu kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin, Devlet katkısına dair uygulamalar dahil olmak üzere, esas ve usuller Bakanlığın uygun görüşü alınarak Kurum tarafından belirleneceği, 19.01.2022 tarihli değişiklikle birlikte Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda ilgili düzenleme yer almaktadır.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun belirlemeye yetkili kılındığı hususların yönetmeliklerle düzenleneceği belirtilmiştir ve kanunun altıncı maddesine dayanılarak ilgili yönetmelik hazırlanmıştır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik 26 Eylül 2023 tarihli ve 32321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların kısmen ödeme hakkını kullanmak üzere yapacakları başvuruyu, başvurunun değerlendirilmesini, kısmen ödeme alınabilecek halleri, kısmen ödeme ile ödenecek Devlet katkısının hesaplanmasını ve ödenmesini, uygulanacak yaptırımları, emeklilik gözetim merkezi ve emeklilik şirketlerinin kısmen ödeme sürecindeki görev ve sorumluluklarını ve kısmen ödemeyle ilgili diğer hususları kapsamaktadır.

Yönetmelik kapsamında;

 • Kısmen ödeme hakkını en az beş yıl kullanmamış bir katılımcının, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az beş katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, bu Yönetmelikte belirlenen hal ve koşullarda birikiminin yüzde ellisine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için şirkete başvurabileceği düzenlenmiştir.
 • Katılımcının, kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabileceği düzenlenmiştir. Eğitim halinde kısmen ödeme kapsamında yapılacak başvurularda ise bu süre dört yıl olarak uygulanır.

Evlilik veya konut alımı halinde kısmen ödeme

 • En az beş yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, konut alımı veya evlenme hallerinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. Sayılan hallerin her birinden, katılımcı bazında bir defaya mahsus olmak üzere kısmen ödeme hakkı kullanılabilir.

Eğitim halinde kısmen ödeme

 • En az beş yıl yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunan katılımcı, başvuru tarihinde yirmi bir yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. Eğitim halinde kısmen ödeme hakkı, katılımcı bazında bir defaya mahsus kullanılabilir.

Doğal afet halinde kısmen ödeme

 • Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi müteakip altı ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilir. Doğal afet halinde kısmen ödeme kapsamında, katılımcı bazında bir defaya mahsus ve doğal afetin meydana geldiği tarihten önceki en son hesaplanan birikim tutarının yüzde ellisi ile sınırlı olmak üzere kısmen ödeme hakkı kullanılabilir.
 • Kısmen ödeme alan katılımcının, Devlet katkısı ödemesi yapılacağı tarihte ilgili sözleşmenin Devlet katkısı hesabında bulunan tutarla sınırlı olmak üzere hesabından;

  a) Evlilik veya konut alımı halinde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde yirmisi,
  b) Eğitim halinde kısmen ödeme ve doğal afet halinde kısmen ödemeye konu tutarın yüzde yirmi beşi,
  oranına karşılık gelen miktardaki fon payının satım talimatı verilir ve fon paylarının nakde dönüştüğü gün elde edilen nakit tutar Devlet katkısı hesabından çıkarılarak katılımcıya kısmen ödeme tutarı ile birlikte ödenir.
 • İlgili yönetmelik, 26.09.2023 yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Diğer Haberler