Çek İbraz Yasağının Süresi Uzatıldı. 08 Kasım 2021

06.11.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 3. maddesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ‘’Tasfiye Sonucu Dağıtma’’ başlıklı 543. Maddesinde yer alan süre ve tarihlerde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Kanun ile getirilen işbu iki düzenleme ele alınacaktır.

5941 sayılı Çek Kanunu’nun Geçici 3. Maddesi Kapsamındaki Yenilikler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 795. Maddesi uyarınca çekin görüldüğünde ödenmesi esastır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çekin, ibraz günü ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna karşın, bu düzenlemeye kanun koyucu tarafından 28.02.2009 tarihinden günümüze kadar birçok kez istisna getirilmiş ve istisnanın geçerlilik süresi uzatılmıştır.

Bu kez de güncel değişikliği ihtiva eden Kanun ile çekin 31.12.2023 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olduğu düzenlenmiştir. Böylelikle, anılan değişikliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 31.12.2023 tarihine dek, çek üzerinde yer alan düzenleme tarihinden önce çekin ödeme talebi ile bankaya ibraz edilmesi halinde, ibraz geçersiz sayılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirketin Tasfiyesi Sonucu Dağıtmaya İlişkin Yenilikler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Tasfiye Sonucu Dağıtma’’ başlıklı 543. Maddesinin ikinci fıkrasında; tasfiye halinde bulunan şirketin, şirket borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığının, alacaklılara yapılacak üçüncü çağrıdan itibaren ancak bir yıl geçtikten sonra dağıtılabileceği ve alacaklılar için herhangi bir tehlikenin bulunmaması halinde mahkemenin, bir yıl geçmeden de dağıtmaya izin verebileceği düzenlenmiştir.

09.08.2016 tarihinde 6728 sayılı kanun ile fıkrada belirtilen bir yıllık süreler, altı aya indirilmiş,  bu kez de güncel değişikliği ihtiva eden Kanun ile fıkrada belirtilen altı aylık süreler, üç aya düşürülmüştür.

Sonuç itibariyle, Çek Kanunu’nda çekin muhatap bankaya ibrazına ve Türk Ticaret Kanunu’nda tasfiye sonucu dağıtmaya ilişkin getirilmiş bulunan yeni düzenlemeler; şirket ortakları, yöneticiler ve sorumlular ile çek ile işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler yönünden önem arz etmektedir.

 

Diğer Haberler