Elektronik Tebligat Artık SGK’da da Uygulanacak! 24 Eylül 2021

Bilindiği üzere elektronik tebligat, Tebligat Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak alıcılarına iletilmesidir.

Bu kapsamda 24.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe giren yönetmelik ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda da (SGK) e-tebligat dönemi başlamıştır.

Buna göre;

  • SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhataplara elektronik ortamda tebliğ edilecektir,
  • İşverenlerin, elektronik tebligat adresi almak zorunda oldukları ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmaları gereği belirtilmiştir,
  • Yönetmelikte, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların işveren olarak tanımlandığı ve zorunluluk kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.
  • Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlü kılınmıştır,
  • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Yönetmelik uyarınca; elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.

Yayımlanan yönetmelik kapsamında olan işverenlerin, öngörülen süre içinde anılan zorunluluğu yerine getirmek için gerekli başvuruları gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.

İlgili yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-5.htm

Diğer Haberler