Emeklilikte Yaşa Takılanlara İlişkin Yeni Yasal Düzenlemeler Nelerdir? 07 Mart 2023

25.08.1999 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile emekliliğe hak kazanmak için yaş şartı getirilmiş ve emeklilik koşulları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, ilk defa 09.09.1999 tarihinden (bu tarih dahil) sonra sigortalı sayılanların emeklilik için yaş şartına dahil olmalarının yanı sıra tabi oldukları sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı veya hizmet bakımından da yaşlılık veya emekli aylığına hak kazanma koşulları yeniden belirlenmiştir.

 Ayrıca yürürlüğe konulan geçici yasal düzenlemelerle, ilk defa 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanların da, aynı kanun yürürlük tarihindeki durumlarına göre yaşlılık veya emeklilik aylığına hak kazanma koşulları emeklilik yaş ve/veya prim ödeme gün sayısı yönünden kademelendirilerek yeniden tespit edilmiştir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun (EYT) olarak bilenen yasal değişik ile gerekçesinde açıklandığı üzere;

08/09/1999 (dahil) tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların,

09/09/1999(dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında  çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye olanak tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihini  8/9/1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler,
 

İlgili yasal düzenlemelere göre SGK sigortalıları sigortalılık başlangıç tarihlerinin rastladığı tarihin tabi olduğu sigortalılık süresi ve prim ödeme gün  sayısı şartlarını tamamlamaları koşulu ile yaş şartı aranmaksızın emekli olabilecekleri kamuoyunca EYT olarak bilenen yasal değişiklikle kabul edilmiştir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair (EYT) olarak bilenen Kanun  kapsamında ilk defa emekli olmak için işten ayrılanlar işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalıştıkları özel sektör işyerinde (aynı işyerinde )çalışmaya başladıkları takdirde sosyal güvenlik destek primi (sgdp) için işverenlere  5 puanlık indirim/SGK teşviğinden yararlanmaları imkanı tanınmıştır. Buna göre; yasal değişiklikle  yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.

Uygulanacak teşvike ilişkin usul ve esasların Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirleneceği de yasada öngörülmüş  ve kanun yayım tarihinde (03.03.3023 tarihinde) yürürlüğe gireceği de kabul edilmiştir.

Söz konusu yasal değişikliğin yürürlüğe girmesi akabinde Sosyal Güvenlik Kurumu Basın Ve Hakla İlişkiler Müşavirliğinden talep yoğunluğu nedeniyle yapıldığı anlaşılan yazılı açıklamada, düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren çalışanlara aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kuruma  "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" ile başvurulmasının yeterli olduğu,

Aylık bağlanma işlemlerimin kısa sürede tamamlanması için işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce sadece hizmetin de tereddüt olanları sigortalılar için Kurumdan resmi yazı talep etmeleri,

Kurumun e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" ve "Çalışma Hayatım" ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almakta olduğu, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin  düzenlenebileceği belirtilmiştir. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere Kurum tarafından açılandığı üzere, bu yöntem ancak hizmet süresi bakımından tereddüt bulunmayan çalışanlar için geçerlidir. 

Buna göre çalışanların e-Devlet üzerinden temin edecekleri SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" ve "Çalışma Hayatım" ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan "Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgilerine ilişkin belgeleri çalışanlardan talep ederek işten ayrılış bildirgesini düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. Kurum duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Diğer Haberler