İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Satışına Yönelik İlanlara Elektronik Ortam Sağlayanlara Yeni Düzenlemeler Yolda! 01 Eylül 2023

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") bir kısım değişiklikler yapılarak 31 Ağustos 2023 tarihli resmî gazetede yayımlandı.

Buna göre, yapılan değişikliklerle,

1. Yönetmeliğin tanımlar kısmında geçen "Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır ve 31 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Yönetmeliğin "İkinci el motorlu kara taşıtının tanıtımı ve ilanı" başlıklı (13.) maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklikler (*) 31 Ağustos 2023 tarihinden 2 ay sonra yürürlüğe girecektir. Buna göre,

 • Yönetmeliğin 13. Maddesinin "İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:" şeklindeki 4. Fıkrasının giriş cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 • "Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:"
 • Yönetmeliğin 13. Maddesinin 4. Fıkrasının alt bentleri aşağıdaki şekilde (*) değiştirilmiştir:
   

a) İşletmelerin, üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen yükümlülüğü yerine getirebilmeleri için imkân sağlamak.

b) İşletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine izin vermemek.

c) Aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi halinde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldırmak.

(*) c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.

(*) ç) İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.

ç) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

d) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

d) İlan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.

e) İlan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmek.

e) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.

(*) f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.

 
 • Yönetmeliğin "Denetim ve Ceza Hükümleri" başlıklı 23. Maddesinin 5. Fıkrasında da değişiklik yapılarak (yukarıda bahse konu), değiştirilen 13. Maddenin 4. Fıkrasına aykırılık durumunda uygulanacak yaptırım ayrıca belirlenmiştir.

  Buna göre, 13. Maddenin 4. Fıkrasına aykırılık durumunda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası Bakanlıkça uygulanacaktır: "her bir aykırılık için on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar".

  Yönetmeliğin 13. Maddesinin 4. Fıkrası dışındaki hükümlerine aykırılık bakımından ise bir değişiklik bulunmayıp Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18. maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanacaktır.
   

Değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

Diğer Haberler