İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlara Yönelik Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğü 02 Haziran 2022

31 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazetede 538 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılarına bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bahsi geçen kişilere, gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak, Tebliğ’de belirtilen belirli bilgileri, elektronik ortamda oluşturulan sistem aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

1. Tebliğ’in kişi bakımından kapsamı şu şekildedir;

Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılarıdır.

2. Tebliğ kapsamında devamlı bildirilmesi gerekli bilgiler ise şu şekildedir;

Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adresleri,

Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgileri,

Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri ve bu işlemlerin tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgiler.

3. Tebliğ kapsamında bildirim zamanı ve şekli şu şekildedir;

İlgili aya ait bilgiler izleyen ayın sonuna kadar, aylık olarak elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak veri format ve standardına uygun olarak BTRANS isimli bu sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecektir.

4. Tebliğ kapsamında ilan verenlerin yükümlülükleri de şu şekilde açıklanmıştır;

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, bu kişilere, verdikleri ilanlara yönelik olarak bu kişilerin Tebliğ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmek zorunda olduğu bilgileri doğru olarak vermek zorundadır.

Yine Tebliğ’e göre, verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur.

Son olarak Tebliğ ile aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların, kendilerine bildirimde bulunmayan ilan verenlere ilişkin bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirecekleri düzenlenmiştir.

5. Tebliğ’e göre getirilen bu yükümlülüklere uyulmaması halinde aşağıda izah edildiği haliyle sorumluluk düzenlemeleri ve ceza uygulamaları hüküm altına alınmıştır;

İlan verenler aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumludur.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar, BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlulardır. Bununla birlikte, bu bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar.

Tebliğ’de ayrıca, yapılan düzenleme kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, bildirse bile eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

6. Tebliğ kapsamında ilk bildirimin yapılmasına ilişkin yol gösterici nitelikte bir hüküm de mevcut olup bu hükme göre;

Tebliğ’in geçici maddesiyle, Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 yılı Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 01.08.2022 tarihine (31.07.2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapmak zorunda oldukları açıklanmıştır.

Geçici madde kapsamında ayrıca, sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilen kimseler, Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile Tebliğ’in yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar ilk kez verilen ilanlara ilişkin bildirimi 31.08.2022 tarihine kadar yapmalıdır.

Önemle vurgulanmalıdır ki bu ilanlara, işbu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 yılı Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar da dahil kabul edilmiştir.

İlgili hükümde ayrıca, bu bildirimin yapılabilmesi için ilan verenler tarafından ilanlara ilişkin ilave bilgi verilmesini gerekirse bu durumun ilan verenlere uygun yöntemlerle duyurulacağı ve bu duyuruya rağmen bildirilmesi zorunlu olan bilgilerini tamamlamayanların Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirileceği belirtilmiştir.

SONUÇ OLARAK, yayımı tarihinde yürürlüğe giren işbu tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme zorunluluğu olan kişiler ile bu kişilerin bilgi verme usulü saptanmış, bildirilecek bilgiler düzenlenerek bu yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar hüküm altına alınmıştır.

 

Diğer Haberler