ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI 12 Şubat 2021

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ"), 31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) 27. Maddesine dayanılarak hazırlanan Tebliğ’in amacı, halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklarda, hâkim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hâkim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yeni Tebliğ ile getirilen düzenlemeleri aşağıda iletmek isteriz.

Ortaklıktan Çıkarma Eşiği Oranı Nedir?

Tebliğ’in 4. Maddesinde, ortaklıktan çıkarma, payları hakim ortağa satma haklarının doğuşu ve oy haklarının hesaplanma usulü açıklanmıştır. Buna göre pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının, ortaklığın oy haklarının %98’ine ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, bu Tebliğde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hâkim ortağa satma hakkı doğmaktadır.  Böyle bir durumda, hâkim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığı dikkate alınmamaktadır.

Hakim Ortak ve Birlikte Hareket Etme Tanımı Nedir?

Hakim ortaklık için “Tek başına veya birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte ortaklığın oy haklarının en az %98’ine sahip olan gerçek ya da tüzel kişiler” tanımı yapılmıştır. Oy haklarına ilişkin oranın tespitinde ise hakim ortağın sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınacaklardır. İmtiyazlar bu değerlendirmenin içerisine dahil edilmeyecektir. Aynı zamanda intifa ve alım hakkına dayalı paylar ile de çıkarma hakkı kullanılmayacaktır.

Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının doğmasına sebebiyet verecek pay alımlarının tespitinde, aşağıda belirtilen kişiler birlikte hareket ediyor kabul edilecektir:

  • Gerçek ve/veya tüzel kişi ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.
  • Tüzel kişi ortakların yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel
    kişiler ile bu kişilerin yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar.

Hakların Kullanımına İlişkin Prosedürler Nelerdir?

Hakların kullanımına ilişkin prosedürleri belirleyen Tebliğ’in 5. Maddesi’ne göre satma hakkının kullanımı için hakim ortak konumunun kazanılması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda hakim ortak tarafından kamuya açıklama yapılacaktır. Bu açıklamanın akabinde, en geç 1 ay içinde, pay değerlerinin tespiti raporunun özeti kamuya açıklanır. Bu rapor özetinin kamuya açıklanmasını takip eden 2 aylık hak düşürücü süre içerisinde satma hakkını kullanmak isteyen hakim ortak dışındaki diğer ortaklar, satma hakkı kullanım taleplerini ortaklığa yazılı olarak iletebileceklerdir. Satma hakkı kullanım süresinin sonuna kadar hakim ortağın ortak konumunu kaybetmesi halinde dahi satma hakkının kullandırılmasına devam edilebilecektir. Ancak hakim ortak, bu süre içinde satma hakkından doğan alımlar haricinde ek pay alımında bulunamayacaktır.

Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı için ise, satma hakkının kullanımına ilişkin iki aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben en geç üç iş günü içinde, diğer ortakların imtiyazlı veya imtiyazsız tüm payları için kullanmak üzere hakim ortak tarafından ortaklığa başvurulur. Bu hakkın kullanımına ilişkin toplam bedeli karşılayacak tutarda banka teminat mektubunun veya bu tutardaki nakdin bankada özel bir hesapta bloke edildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin de ortaklığa sunulması şarttır. 

5. maddenin son fıkrasında da  ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının doğması halinde aynı anda bir ortaklığın yönetim kontrolünün elde edilmesi halinde pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmamış sayılacağı hükmü düzenlenmiştir.

Ortaklıktan Çıkma ve Satma Hakkı Kullanım Bedellerinin Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?

Hakların Kullanım Bedeline ilişkin Tebliğ’in 6. Maddesinde düzenlemeler yapılmıştır. Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedelleri Türk Lirası cinsinden ödenecektir. Ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli payları borsada işlem gören ortaklıklar ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar olmak üzere şirket paylarının işlem gördükleri pazara göre değerlendirilmişlerdir.

Payları borsada işlem gören ortaklıklar için ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

  • Payları Yıldız Pazarda işlem gören ortaklıklarda hakların doğmasının kamuya açıklandığı tarihten önceki son bir aylık; payları Yıldız Pazar dışındaki pazar ve platformlarda işlem gören ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ile her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değerin ortalaması,
  • Hâkim ortak konumunun kazanılmasının eş anlı olarak yönetim kontrolü değişikliğine yol açması durumunda pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanması gereken zorunlu pay alım teklifi fiyatından yüksek olanı.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ise ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeli olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

  • Her bir pay grubuna ilişkin fiyatın tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer ve
  • Hâkim ortak konumunun kazanılmasının eş anlı olarak yönetim kontrolü değişikliğine yol açması durumunda pay alım teklifi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanması gereken zorunlu pay alım teklifi fiyatından yüksek olanı.

Geçiş Dönemi:

Tebliğ’in yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kurulun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce, hâkim ortak konumunun kazanıldığının veya bu durumda iken ek pay alındığının kamuya açıklanmış olması durumunda, ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı kullanım bedeline ilişkin olarak mülga II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri uygulanacağı geçiş hükmü olarak Tebliğ’de belirtilmiştir. En nihayetinde daha önce de %98 olarak belirlenmiş olan hakim ortaklık oranının bu Tebliğ’de de korunduğunu belirtmekte fayda vardır.

Diğer Haberler