“REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖNARAŞTIRMALARDA VE SORUŞTURMALARDA SUNULACAK TAAHHÜTLERE İLİŞKİN TEBLİĞ” YAYIMLANDI 16 Mart 2021

Bilindiği üzere, 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“4054 sayılı Kanun”) bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de, 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde taahhüt müessesesinin hukukumuza kazandırılması olmuştur.

Taahhüt müessesesi ile olası rekabet karşıtı zararların büyümeden önlenmesi ve rekabet ihlallerinin tespiti için gerekli olan ayrıntılı inceleme süreçlerinin kamu ve hakkında inceleme yürütülenler bakımından yol açabileceği zaman ve kaynak maliyetlerinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerce ya da teşebbüs birliklerince gönüllü olarak sunulan taahhütler Rekabet Kurulunca değerlendirilmekte, rekabet sorunlarını giderebileceğine kanaat getirilen taahhütler ilgili teşebbüsler ya da teşebbüs birlikleri bakımından bağlayıcı hale getirilerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son verilmesine karar verilebilmektedir.

4054 sayılı Kanun’un “Soruşturmaya Başlanması, Taahhüt ve Uzlaşma” başlıklı 43. maddesinin üçüncü fıkrasında taahhüt müessesesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca, Kanun’un 4’üncü veya 6’ncı maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulmasına, sunulan taahhütlerin Kurul tarafından ilgili teşebbüs ve teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hale getirilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ” (“2021/2 sayılı Tebliğ”) 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2021/2 sayılı Tebliğ ile taahhüt sürecinin başlatılması, taahhüt görüşmeleri, taahhüdün sunulması, taahhüt metni, taahhüdün niteliği, taahhüdün değerlendirilmesi, taahhüt hakkında üçüncü kişilerin görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi, taahhütte değişiklik yapılması, taahhüt sürecinin sonlandırılması, taahhüdün bağlayıcı hale getirilmesi ve taahhüdün izlenmesi ve yerine getirilmesi hususları düzenlenmektedir.

Diğer Haberler