Riskli Yapılarda Açık Arttırma Usulü Satış: Yeni Düzenleme Neleri Kapsıyor? 24 Ağustos 2023

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (uygulamada bilinen adıyla "Kentsel Dönüşüm Yasası") uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere yürürlüğe konulan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin "Açık Arttırma İle Satış Usulü" başlıklı 15/A maddesinde bazı değişikliklere gidildi.

Değişiklikler 24 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik ile, Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında riskli yapının yeniden değerlendirilmesi için  2/3 çoğunluğun temin edilmesine engel olan muhalif maliklerin paylarının açık arttırma usulü ile satışında usul değişikliğine gidilmiştir.
 

Buna göre, Yönetmeliğin 15/A maddesinin 8. Fıkrasında yapılan değişiklik ile koyu renkle işaretlediğimiz eklemelerin yapıldığı tespit edilmektedir.

"Açık arttırma ile yapılan satış işlemi sonunda, tespit edilen rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden katılımcıya satış yapılmasını karara bağlar ve bu katılımcıdan, yedi gün içerisinde satış bedelini banka nezdinde açtırılacak vadeli hesaba yatırması ve aynı süre içerisinde satın aldığı yeni hisse için üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve diğer belgeleri şartsız ve şerhsiz olarak imzalayarak Müdürlüğe sunması istenir. Bu süre içerisinde satış bedeli yatırılmaz ve sözleşme imzalanmaz ise pey süren diğer katılımcılara sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış bedelini yatırarak sözleşmeyi imzalayan katılımcıya satış yapılır."

Yönetmeliğin 15/A maddesinin 14. Fıkrasında yapılan değişiklik ile de, koyu renkle işaretlediğimiz kısmın yürürlükten kaldırıldığı tespit edilmektedir.
 

"Satışa katılacak üçüncü şahısların verecekleri nakit teminatın ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur. Yapılacak satış neticesinde satış ihalesi üzerinde kalmayanların teminatları hemen geri verilir. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın teminatı ise, satış bedelinin yatırılmasından ve tapuda yeni malik adına tescil işleminden sonra, bu şahsın yedi gün içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz olarak imzalayarak Müdürlüğe vermesinden sonra iade edilir."

Netice olarak, yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile, riskli yapıların yeniden değerlendirilmesi hakkında ilerlemenin önünü açan 2/3 sınırının sağlanmış olmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.
 

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

Diğer Haberler