Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda Artan Parasal Sınırlar Ve Değişen İdari Cezalar Nelerdir? 20 Aralık 2022

1- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Yer Alan Parasal Sınırlar Artırıldı 16 Aralık 2022 tarihli, 32045 sayılı Resmi Gazete'de; 502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin ("Tebliğ") yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile; 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci maddesinin birinci fıkrası ile 21/9/2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)'nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %122,93 (yüzde yüzyirmiiki virgül doksanüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak Hükümler

  • Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84'üncü maddesinin birinci fıkrası ve 21/9/2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yeni Parasal Sınır

  • 2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Yetki

  • Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir.  İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.
  • Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.
  • İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletilir.

Yürürlük
 

Söz konusu ("Tebliğ") 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 

Söz konusu Tebliğ'in tam metnine

https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/ 2022/ 12/ 20221216-6.htm buradan ulaşabilirsiniz.
 

2- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları Belirlenmiştir.
 

16 Aralık 2022 tarihli, 32045 sayılı Resmi Gazete'de; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yayımlanmış olup 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu tebliğ ile; 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %122,93 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda 6502 sayılı Kanunun 77'nci maddesi uyarınca 1/1/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarlarına ilişkin bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/ 2022/12/ 20221216-7.htm

 

Diğer Haberler