Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı! 18 Kasım 2021

Bu yazımız “Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”te (‘Yönetmelik’) yapılan değişikliklere ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda izah edilecek değişiklikler, 10.11.2021 tarihli ve 31655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Hakkında

Yönetmelik; amacı, yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan Yardım Toplama Kanunu’na (“Kanun”) göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir. 1

Yönetmelik kapsamı, yardım toplama faaliyetinde kullanılacak olan makbuz ve biletlerin şekli, bastırılması, dağıtılması ve kullanılmasına ait esasları; yardım toplama faaliyetinde bulunacakların başvurularında bulunması gereken hususları ve eklenecek belgeleri; internet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerini; ilgili Kanunların uygulanmasına ilişkin diğer hususları içermektedir.

Yürürlüğe Giren Değişiklikler Hakkında

31655 sayılı Resmi Gazete’de yayım ile, Yönetmelik metnin(d)e bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmış, birtakım matbu belgeler eklerine dâhil edilmiştir.

Yapılan değişiklik ile, internet ortamında yapılacak olan yardım toplama faaliyetleri de Yönetmelik kapsamına dâhil edilmiştir. Bu durumda artık internet ortamında yardım toplama faaliyetinde bulunmak isteyenlerin Yönetmelik kapsamında belirtilen usuller uyarınca izin alması gerekecektir.

Cumhurbaşkanından izin alınmaksızın yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar için faaliyetlerini, faaliyet sonunda Yönetmelik eklerine Ek-4 olarak eklenen Yardım Toplama Sonuç Bildirimi Formu ile ilgili ve yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü getirilmiştir2. Yani yapılan değişiklik, Yönetmelik eklerine eklenen matbu form kullanılarak bildirim yapılması gerekliliğini getirmektedir.

Yardım toplamak isteyen kurum ve kuruluşların başvuru süreci, yetkili makama Yönetmelik eklerinde Ek-1 olarak belirtilen ve içeriği yenilenen Yardım Toplama Başvuru Formu ile bildirilmesini gerektirecek şekilde düzenlenmiştir.

Yönetmelik’e yeni bir düzenleme olarak, yardım toplama izni alanların, internet ortamı dâhil yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü materyale Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasının yazılması zorunluluğu getirilmiştir. (Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar bakımından ise kendilerine izin verilen kararın yılı ve sayısının yazılmasının yeterli olacağı belirtilmiştir.) Ayrıca bankada hesap açmak veya elektronik olarak işleme tâbi tutulmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplama izni verilen kişi ve kuruluşların, yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere açılacak hesap numaralarını, SMS numaralarını ve benzeri bilgileri izni takip eden otuz gün içinde izin veren makama bildirmesi gerektiği de eklenmiştir.

“Kimlik Belgesi” başlıklı 8. Madde, yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülenlerden istenen kimlik belgesinin Yönetmelik eklerine Ek-2 olarak eklenen belge ile verilmesini gerektirecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Toplanan Yardım Paralarının Teslimi” başlıklı maddede yapılan değişiklikler ve getirilen eklemeler sonucu, toplanan yardımın en geç on beş günde bir topladıkları yardımı sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırılması gerektiği belirtilmiştir. Bilanço esasına göre defter tutan dernek ve vakıflar bakımından toplanan yardımın yirmi beş bin Türk Lirasını aşması, bunun dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise ise toplanan yardım miktarının on bin Türk Lirasını aşması halinde toplanan paranın bu süre beklenmeksizin bankaya yatırılacağı belirtilmiştir.

Başlığı “Kesin Hesap, Bildirim ve Denetim” olarak değiştirilen 14. maddeye, kesin hesabın verildiği tarihten itibaren doksan gün içinde yardım toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren ve Yönetmelik eklerine Ek-4 olarak eklenen Yardım Toplama Sonuç Bildirimi’nin izin veren makama bildirilmesini gerektirecek şekilde bir ekleme yapılmıştır.

Yönetmelik kapsamında yapılacak olan iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilecek olmasına dair bir ekleme yapılmıştır. Elektronik ortamda yapılacak olan başvurulara ilişkin usul ve esaslar ise Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımı tarihinde (10.11.2021) yürürlüğe girmektedir.

____________________
1
Yardım Toplama Kanunu’na göre, yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşlar, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler olarak belirlenmiştir.
2 Kanun uyarınca kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir. İzin Almadan Yardım Toplayabilecek Kuruluşlar için İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar (siviltoplum.gov.tr)

 

Diğer Haberler