6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ “DAVAYA CEVAP SÜRESİNE EK SÜRE (SÜRE UZATIMI)” İLE İLGİLİ GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR? 09 Ekim 2020

28.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7251 sayılı Kanun ile HMK'nın “Cevap Süresinde Ek Süre (Süre Uzatım)” düzenlemesi bakımından önemli bir değişiklik gerçekleşmiştir. Bu bültenimizde yeni düzenlemenin getirdiklerini inceleyeceğiz.

28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7251 Sayılı Kanun”) ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda da (“HMK”) birçok değişiklikler getirilmiştir. Bunlardan biri de;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’daki dava cevap verme süresine, ek süre verilmesi (süre uzatımı) ve bu sürenin başlangıcı ile ilgili getirilen yeni düzenlemeleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğunu inceleyeceğiz.

Cevap Süresi Ne Kadardır? Hangi Durumlarda Cevap Süresine Ek Süre Verilmesi (Süre Uzatımı)  Söz Konusu Olur? Cevap Süresine Verilen Ek Süre (Süre Uzatım) Ne Kadardır Ve Bu Ek Süre (Süre Uzatım) Süresinin Başlangıcı Nedir?

Cevap Süresi Ne Kadardır?

Cevap süresi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dilekçelerin verilmesi” başlıklı MADDE 317/2’de yer hüküm dâhilinde; dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır.

Hangi Durumlarda Cevap Süresine Ek Süre Verilmesi (Süre Uzatım) Söz Konusu Olur?

Cevap süresine ek süre verilmesi (süre uzatım) ile ilgili yasal düzenleme 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dilekçelerin verilmesi” başlıklı MADDE 317’nin 3. Bendinde düzenlenmiştir.

Mahkeme, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde (dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta içinde) hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında davalının mahkemeye talepte bulunması halinde, mahkeme ek süre verebilmektedir. Diğer bir anlatım ile her durumda ve her halükarda ek sürenin verilmesi söz konusu değildir.

Hangi Süre İçerisinde Cevap Süresine Ek Süre Verilmesi (Süre Uzatım) Talebinde Bulunabilir?

Bu konuda yine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dilekçelerin verilmesi” başlıklı 317. maddesinde düzenlenmiştir. Bu itibarla ilgili açık kanun hükmü uyarınca;

Dava dilekçesinin davalıya tebliği ile başlayan iki haftalık cevap verme süresi içerisinde, mahkemeden cevap süresine ek süre verilmesi (süre uzatımı) talep edilmesi gerekmektedir.

Kaç Defa Cevap Süresine Ek Süre Verilmesi (Süre Uzatımı) Yönünden Talepte Bulunma Hakkı Vardır?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dilekçelerin verilmesi” başlıklı MADDE 317/2’de yer hükmündeki yasal düzenlemede;

İki haftalık yasal cevap verme süresi içinde, cevap süresine ek süre verilmesi (süre uzatımı) talebinde bulunan davalıya, bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilmektedir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Cevap Süresine Verilen Ek Süre (Süre Uzatım) Ne Kadardı Ve Bu Ek Süre (Süre Uzatım) Süresinin Başlangıcı Neydi? Bu Konuda 7251 Sayılı Kanun İle Ne Gibi Değişiklikler Getirilmiştir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dilekçelerin verilmesi” başlıklı MADDE 317/2’de yer hüküm dahilinde, sadece verilecek ek sürenin iki hafta olduğuna, ek cevap süresi talebi hakkında verilen kararın taraflara tebliğ edilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

Kabul gören süre uzatım talebi doğrultusunda verilen ek sürenin başlangıcının ne olduğuna ilişkin açık bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Mahkemelerce 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun bu konu hakkındaki uygulaması; ek süre verilmesi (süre uzatım) talebinin kabul edildiği mahkeme kararında sürenin başlangıcının da tayin edilmesi şeklindeydi. Kararın tebliğinden itibaren ek süre başlayabildiği gibi yasal cevap süresi bitiminden itibaren de ek sürenin başladığına ilişkin kararlar uygulamada bulunmaktaydı.

Ek süre verilmesi verilmesi (süre uzatımı olması) halinde işbu sürenin başlangıcı ile ilgili; 28.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 31 . maddesi ile İle 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’a bir değişiklik değil yenilik getirmiştir.

HMK’ya getirilen bu yenilik aslında yaşanan belirsizliğin ortadan kaldırılmasına ve uygulama birlik sağlanmasına yönelik olmuştur.

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ek süre verilmesi  (süre uzatımı olması) halinde bu sürenin başlangıcının ne olacağı “davalıya, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak..” şeklindeki düzenlemeyle açıklığa kavuşturulmuştur.

 

Diğer Haberler