Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler 31 Mayıs 2021

29.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde sizlere aktarmaktayız.

1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması:

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine gönderilecek mektuplarda yer alması gereken unsurlarda değişiklik yapılmış ve Yönetmelik’in 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu ilanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 428. Maddesine atıf yapılarak belirtilen “temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri”nin, yapılan değişiklik uyarınca artık genel kurul çağrısına ilişkin ilanlarda yer verilmesine gerek kalmamıştır.

2. Hazır Bulunanlar Listesi:

Genel kurul toplantısında hazır bulundurulacak belgeler listesi güncellenmiş ve Yönetmelik’in 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yapılan değişiklik ile hazır bulunanlar listesinin yanına “varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesi” ifadesi eklenmiştir. Yapılan ekleme TTK’da hamiline yazılı payların Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) kayıt ve bildirimiyle ilgili yapılan düzenlemelere uyum sağlaması amacıyla gerçekleştirildiğini görüyoruz. Böylece payları hamiline olan anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında artık MKK’dan sağlanacak pay sahipleri çizelgesinin de bulunması zorunlu hale gelmiştir.

Bu değişiklikle paralel olarak genel kurulda hazır bulunanlar listesinin düzenlenmesine ilişkin Yönetmelik’in 16. Maddesinin 1. Fıkrasında da değişiklik yapılarak payları hamiline yazılı olan anonim şirketlerde hazır bulunanlar listesinin MKK’dan sağlanacak olan pay sahipleri çizelgesine uygun olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

3. Hamiline Yazılı Pay Sahibinin Genel Kurula katılması:

Genel kurul toplantılarına katılma hakkını düzenleyen Yönetmelik’in 16. Maddesinin 3. Fıkrasında yapılan değişiklik ile hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılma usullerinin değiştirildiğini görüyoruz. Buna göre hamiline yazılı pay sahipleri artık MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.

4. Hamiline Yazılı Pay Sahipleri için Geçiş Hükmü:

Hamiline yazılı pay sahiplerini koruma amacıyla bir geçiş hükmü getirilmiş ve Yönetmelik’e geçici madde 3 eklenmiştir. Eklenen bu maddeye göre; 31/12/2021 tarihine kadar hamiline yazılı pay sahiplerinin MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde ismi olmasa dahi MKK’ya bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunmuş olmaları şartıyla genel kurula katılabilecekler ve toplantıda hazır bulunanlar listesini imzalayabilecektir.

Yönetmelik’te yapılan değişiklikleri genel olarak değerlendirdiğimizde payları hamiline yazılı olan anonim şirketlerle ilgili pay, pay sahibi ve pay devir işlemlerinin MKK’ya bildirilmesi sürecine ilişkin TTK’da yapılan düzenlemelere uyum sağlamak amacı taşıdığını görmekteyiz.

Diğer Haberler