Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile Getirilen Değişiklikler Nelerdir? 05 Aralık 2022

Bilindiği üzere gerek kamuoyunun gerekse ortakların şirketin finansal durumu ile ilgili aydınlatılması açısından önem taşıyan bağımsız denetim, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek şirketler için zorunlu kılınmıştır.

Bu kapsamda ilk defa 23/01/2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı belirlenmişse de ilerleyen yıllarda bu standartlar yine Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla değiştirilmiştir.

Benzer şekilde, günümüz ekonomik koşulları bağımsız denetim kapsamının yeninden belirlenmesi ihtiyacını doğurmuş ve bu kapsamda 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete'de 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Bundan sonra "Karar" olarak anılacaktır.) yayınlanmıştır.

Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup getirdiği değişiklikler şu şekildedir;

Madde 3 Uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere İlişkin Düzenleme;

Madde 3 uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler düzenlenmiş olup, b bendinde belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketlerde şu değişiklerde bulunulmuştur;

1) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlandırılmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/20212 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık şirketler için eşik değerler;

  • Aktif toplamı bakımından 15 milyon Türk lirasından, 30 milyon Türk lirasına,
  • Yıllık net satış hasılatı bakımından 20 milyon Türk lirasından 40 milyon Türk lirasına çıkarılmıştır.
  • Çalışan sayısı 50 kişi olarak değişikliğe uğramamıştır.

2) Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler; 

  • Aktif toplamı bakımından 30 milyon Türk lirasından, 60 milyon Türk lirasına,
  • Yıllık net satış hasılatı bakımından 40 milyon Türk lirasından 80 milyon Türk lirasına çıkarılmıştır.
  • Çalışan sayısına ilişkin kriter 125 kişiden 100 kişiye düşürülmüştür.

3) Yukarıda belirtilenler kapsamında olmayan şirketler bakımından eşik değerler;
 

  • Aktif toplamı bakımından 35 milyon Türk lirasından, 75 milyon Türk lirasına,
  • Yıllık net satış hasılatı bakımından 70 milyon Türk lirasından 150 milyon Türk lirasına, çıkarılmıştır.
  • Çalışan sayısına ilişkin kriter 175 kişiden 150 kişiye düşürülmüştür.

Madde 4 Uyarınca Karar Kapsamı Dışında Tutulan Şirketlere İlişkin Düzenleme;

2018/11597 sayılı karardan farklı olarak ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21/11/2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun geçici 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri de bağımsız denetim dışında tutulmuştur.
 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın EK (I) Sayılı Listesine İlişkin Düzenleme;

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlere, (ğ) bendi olarak eklenmek suretiyle "Tasarruf Finansman Şirketi" dahil edilmiştir.

Söz konusu Karar'ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Diğer Haberler