COVID-19 SALGIN HASTALIĞI NEDENİYLE YARGI ALANINDAKİ SÜRELERİN DURMA SÜRESİ 15/06/2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR. 01 Mayıs 2020

COVID-19 SALGIN HASTALIĞI NEDENİYLE YARGI ALANINDAKİ SÜRELERİN DURMA SÜRESİ 15/06/2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

İLGİLİ YASAL DÜZENLEME NEDİR?

 1. 26/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile, yargı alanındaki süreler 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmuştu. Bu durma süresi, salgının devam etmesi nedeniyle 30/04/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/06/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

HANGİ SÜRELER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENMİŞTİR?

 1. Uzatma kararı, 26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1. Maddesinde belirtilen ve daha önce durdurulan süreleri kapsamaktadır. Bu durumda yeni düzenlemeyle;
 • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 01/05/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, 01/05/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
 • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler, 01/05/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 01/05/2020 tarihinden (bu tarih dahil)

15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.

 1. 26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile durdurulan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler, işbu durma süresinin uzatılması kararında istisna olarak belirtilmiştir. İstisna olarak belirtildiği için bu sürelerin durması hali 30/04/2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) sona ermiştir
 1. Ayrıca sürelerin durdurulmasına ilişkin ilk düzenlemede istisna tutulan ve işlemeye devam edeceği belirtilen;
 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

uzatma kararının ardından da işlemeye devam edecektir.

DURAN SÜRENİN BAŞLANGICI NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?

 1. Yargıda sürelerin durdurulmasına ilişkin 26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren kanunun uygulama esası işbu uzatma kararında aynen benimsenmiştir. Duran süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş günden fazla kalmış olan süreler ise, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

DURUŞMALARIN ERTELENME TARİHİ DE UZATILDI MI?

 1. İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülecek duruşmalar, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 15/06/2020 tarihi sonrasına ertelenmiştir. Yargıtay ve Danıştay’da görülecek duruşmaları erteleme yetkisi ise ilgili Başkanlar Kurulu’na verilmiştir.

İLAN EDİLMİŞ OLAN SATIŞ GÜNÜNÜN, UZATILAN DURMA SÜRESİ İÇİNDE KALMASI HÂLİNDE NE OLACAK?

 1. Uzatma kararının ardından durma süresinin içinde kalan satış günleri de durmaya devam edecek; yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince 15/06/2020 tarihinden sonrasına yeni satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır.

DURMA SÜRESİNİN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN TEKRAR UZATILMASI MÜMKÜN MÜ?

 1. İlk olarak 26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile durdurulan bu sürelerin, durma süresini uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı’na bir defaya mahsus olmak üzere verilmiştir. Cumhurbaşkanı’nın durma süresini uzatma yetkisi, işbu uzatma kararı ile sona ermiştir.

15/06/2020 TARİHİNE KADAR UZATILAN DURMA SÜRESİNİN, İLERLEYEN SÜREÇTE ERKENE ÇEKİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

 1. Uzatma kararında, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması hâlinde bu erteleme tarihinin yeniden değerlendirileceği açıkça ifade edilmiş olup salgının seyrine göre erteleme tarihi erkene alınabilecektir.

Diğer Haberler