Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı 16 Eylül 2019

15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren ve Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamayı amaçlayan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasını öngören Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 12 Eylül 2019 tarih ve 30886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yönetmelik ile yapılan önemli değişiklikleri aşağıda bilgilerinize sunmak isteriz.

A. Finansal yeniden yapılandırmadan yararlanabilecek borçluların ve alacaklı kuruluşların çerçevesi çizilmiştir.

Buna göre alacaklı kuruluşlar tanımına,

 • Bankacılık Kanunun 3. Maddesinde geçen bankalar
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 3. Maddesinde geçen şirketler
 • Borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar
 • Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar
 • Alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak özel amaçlı şirketler
 • Aynı amaçla Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları
  eklenmiştir.

Buna göre finansal yeniden yapılandırmadan yararlanabilecek borçlu,

 • Sigortacılık Kanununa tabi kuruluşlar,
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tabi kuruluşlar,
 • Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar,
 • Yatırım ortaklıkları hariç Sermaye Piyasası Kanunun 35. Maddesine tabi kuruluşlar

dışında kalan Türkiye’de kurulu şirketleri ifade etmektedir.

B. Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların borçlarını makul bir süre içinde geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılır.

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik geri ödeme kabiliyetinin makul bir süre içinde kazanılması şartının tespit edilmesini zorunlu tutarken yeni Yönetmelik yapılandırmanın geri ödeme kabiliyeti amacıyla yapılmasını yeterli bulmuştur. Bu makul süre ise açık bir şekilde Yönetmelik’te düzenlenmemiş olup her somut olay özelinde şartlar değerlendirilerek tespit edilecektir.

Ödeme kabiliyeti kazandırma amacı dışındatemdit, taksitlendirme, teminata bağlama, ilave kredi kullandırma ve sair yöntemlerle gerçekleştirilen diğer refinansman işlemleri yapılan çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalar uyarınca düzenlenen sözleşmeler kapsamında değerlendirilmeyecektir.

C. Çerçeve anlaşmalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından onaylanmasını takiben finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılabilir.

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik gereğince, çerçeve anlaşmaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla yeniden yapılandırılabilirdi. Yönetmelikle birlikte 2 yıllık süre kaldırılmış onun yerine ise BDDK’nın onay mekanizması getirilmiştir.

D. Borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar ile Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar da finansal yeniden yapılandırma sürecine dâhil olabilirler.

Yönetmelik ile gelen yeni düzenlemeye göre, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar ile Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin usul ve esaslar çerçeve anlaşmalarıyla belirlenecektir. Bu kuruluşlar ve bankalar, talepleri halinde alacaklı kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilirler.

E. Sözleşmelere alacaklı kuruluşlar dışında kalan alacaklıların da taraf sıfatıyla katılabilmesinin şartları ile sözleşmelerin feshi ve fesih halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlar çerçeve anlaşmalarının kapsamına alınmıştır.

Yönetmelikle birlikte, çerçeve anlaşmalarının kapsamı genişletilmiş, çerçeve sözleşmelere alacaklı kuruluşlar dışında kalan alacaklıların da taraf sıfatıyla katılabilmesinin şartları ile çerçeve sözleşmelerin feshi ve fesih halinde uygulanacak yaptırımlara ilişkin hususlar da kapsama alınmıştır.

 

Diğer Haberler