Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Yayımlanan Kararı 10 Ekim 2019

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 15 ve 22. Maddeleri uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) veri sahiplerinin şikayeti üzerine veya resen görev alanına giren konularda inceleme yapma ve ihlal üzerine idari para cezası tanzim etme yetkisi bulunmaktadır. Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda önemli gördüğü ve emsal oluşturabileceğini düşündüğü kararların özetlerini internet sitesinde yayımlamaktadır.

Kurul tarafından yayımlanan karar özetlerini aşağıda bilgilerinize sunarız.

Facebook hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/269 sayılı Karar Özeti

Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14.10.2018 tarihli e-posta’da “Başkasının Gözünden Gör” ihlaline ilişkin bilgi verilerek bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edilmesine rağmen, Facebook tarafından Kurul’a herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurul resen inceleme yapma kararı almıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, veri ihlalinin Facebook sisteminin birbirinden farklı 3 özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyici"nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirledi. Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook'ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500'e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti. Kurul ayrıca Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280.959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtti.

Bu nedenle Kurul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine göre kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasını temin etmek için gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmaması sebebiyle ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca 1.150.000 TL ve yine 12. madde kapsamında “en kısa sürede bildirim” yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden uygulama nedeniyle ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca 450.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Böylece, söz konusu veri ihlaliyle ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunca Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurul daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.

S Şans Oyunları A.Ş hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.08.2019 tarih ve 2019/254 sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, S Şans Oyunları Şirket’inin sanal bayi olarak www.tuttur.com alan adlı web sitesinde faaliyet gösterdiklerini, Veri sızıntısından, şirketin üyelerinden birinin veri sızıntısı bilgisini paylaşmasıyla haberdar olduklarına dair bildirimi doğrultusunda, Kurul veri ihlalinden haberdar olmuş; iddiaları soruşturmak için bir inceleme başlatmıştır.

Bu inceleme ile, ihlalin gerçekleşme tarihinin belirlenememesinin, veri sorumlusunun gerekli gözetim, denetim ve kontrolleri yapmadığının göstergesi olduğu, ihlale konu olan Excel listesinde yer alan verilerin ne zaman sistemden çekildiği ve ne zaman veri işleyene aktarıldığının tespit edilememesinin teknik ve idari bir kusur olduğu, listede yer alan üyelerin %90’ının sisteme hiç giriş yapmadığının Şirket tarafından beyan edilmiş olmasına rağmen ihlalden etkilenen kişi sayısının tespit edilememesinin teknik ve idari tedbirlerin tam olarak alınmadığının veya uygulanamadığının göstergesi olduğu, şirketin veri ihlaliyle alakalı olarak ilgili kişilere bildirim yapma hususunda faaliyete geçemediği, bu durumun idari tedbirlerin tam olarak alınmadığının veya uygulanamadığının göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Bu nedenle Kurul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine göre kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasını temin etmek için gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmaması sebebiyle ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca 150.000 TL ve yine 12. madde kapsamında “en kısa sürede bildirim” yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden uygulama nedeniyle ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca 30.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Bir turizm şirketi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.08.2019 tarih ve 2019/255 sayılı Kararı

Şirket tarafından Kuruma gönderilen  Local Area Network (LAN-Yerel Alan Ağı) üzerinden, ilgili şifrelerin ele geçirilmesi yoluyla yetkisiz şifre girişi ile siber saldırı yapıldığı ve söz konusu olayın Şirketin Genel alanlarda bulunan bir çalışan bilgisayarı üzerinden çalışan ağına sızılarak gerçekleştirilmesi şeklinde olduğuna dair bildirim neticesinde Kurul resen inceleme yapma kararı almıştır.

Bu inceleme sonucunda, etkilenen kişisel veriler arasında özel nitelikli kişisel veri bulunmadığı, Şirket çalışanı olmayan yetkisiz 3. Kişilerce erişilebilmesinin idari bir tedbirsizlik olduğu, çalışanların ihlal öncesi güvenlik eğitimini almamış olması durumunun kişisel veri güvenliği sağlanması ve farkındalığı noktasında idari bir eksikliğin göstergesi olduğu, bilişim ağlarında sızma durumunun olup olmadığının fark edilmemesinin teknik bir eksiklik olduğu ve söz konusu olayın Bilgi İşlem Birimine, Şirketin diğer birimlerinde çalışanlar tarafından bildirilmesinin Şirketin Bilgi İşlem Biriminin ve Bilgi Sistemlerinin düzgün olarak çalışmadığı ve işlemediğinin bir göstergesi olduğunu belirtmiştir.

Bu nedenle Kurul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine göre kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasını temin etmek için gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmaması, Kişisel verilerin hukuka aykırılı olarak işlenmesini önleyememesi sebebiyle ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca 400.000 TL ve yine 12. madde kapsamında “en kısa sürede bildirim” yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden uygulama nedeniyle ilgili kanunun 18. maddesi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Yurtdışında yerleşik Tüzel kişilerin Türkiye’deki Şubeleri ile İrtibat Bürolarının Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkındaki 23/07/2019 tarih ve 2019/225 sayılı Karar

Kurul, yapmış olduğu değerlendirme sonrasında;

  • Türkiye’de doğrudan veya şubeleri aracılığıyla kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan yurt dışında yerleşik veri sorumlularının Sicile kayıt olmalarının gerektiğine,
  • Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin, Kanunda yer alan veri sorumlusu tanımı gereği kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemesi ve veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden sorumlu olması halinde yurt dışında yerleşik tüzel kişiden ayrı olarak Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine, bu durumda olan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri için “yıllık çalışan sayısı” ve “yıllık mali bilanço toplamı” kriterleri açısından yapılacak değerlendirme sonucunda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunup bulunmadığına karar verileceğine, bu durumda olmayan yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin ise Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunmadığına,

Türkiye’de irtibat bürosu açılabilmesi için şirket tüzel kişiliklerinin yabancı ülke kanunlarına göre kurulması ve kurulan irtibat bürolarının Türkiye’de ticari faaliyette bulunmaması gerektiği, irtibat bürolarının ticari faaliyet dışında haberleşme, fizibilite araştırması yapma, sosyal ve kültürel alanlarda bazı çalışmaları yürütme, şirketler arasında birleşme ve devirler için ön hazırlık yapma, tanıtım ve reklam, ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etme ve bu konular hakkında merkez firmaya bilgi verme amacı doğrultusunda açılan bürolar olması ve şube özelliği bulunmadığı hususu dikkate alındığında söz konusu irtibat bürolarının Sicile kayıt olma yükümlülüğünün bulunmadığına karar vermiştir

Diğer Haberler