Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır 03 Mayıs 2019

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de 28.4.2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikler ve Tebliğ ile birlikte değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklere ilişkin olarak sizlere aşağıda bilgi vermek isteriz.

VERI SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK:

Veri Sorumluları Siciline ilişkin usul ve esaslar 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte (‘’Yönetmelik’’) düzenlenmiştir. Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

İrtibat Kişisi’ne ilişkin olarak:

1. Gerçek Kişiler için de İrtibat Kişisi bildirimi yapılacaktır.

Yönetmeliğin 4. maddesinde, Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin VERBİS’e kayıt esnasında irtibat kişisini bildireceği belirtilmişti. Yapılan değişiklikler sonucunda irtibat kişisinin bildirimi sadece tüzel kişiler için değil gerçek kişiler içinde gerekli kılınmıştır. Türkiye’de yerleşik olan gerçek kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler için ise veri sorumlusu temsilci tarafından irtibat kişisi bildirilecektir.

2. Gerçek kişi Veri Sorumluları adına irtibat kişisi bilgileri, Veri Sorumluları Sicili’ne işlenecektir.

Yönetmeliğin 4. Maddesine göre sadece Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler için Sicil’e kayıt sırasında irtibat kişisinin bilgilerinin Sicil’e işlenmesi gerekmekteydi. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile hem Türkiye’de yerleşik olan veri sorumluları hem de Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularının adına irtibat kişisi bilgisinin Sicil’e işlenmesi düzenlenmiştir. Böylece hem gerçek hem de tüzel kişi veri sorumluları adına veri sorumlusu temsilcileri Sicil’e kaydı gerçekleştirecektir.

3. Veri Sorumluları Sicilinde yer alan İrtibat Kişisinin Adı Kamuya açıklanmayacaktır.

Yönetmeliğin 7. Maddesine göre, Veri sorumluları sicilinde yer alan bilgilerden veri sorumlusu, varsa veri sorumlusunun temsilcisi, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi kamuya açıklanacaktır. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile irtibat kişisinin adının kamuya açıklanması ise kaldırılmıştır.

Kişisel veri envanteri’ne ilişkin olarak:

1. Kişisel veri işleme envanteri hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile sicile kayıt yapmakla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri Envanteri hazırlamakla yükümlü olacaktır.

2. Kişisel veri işleme envanterinde hukuki sebebe açıkça yer verilmelidir1.

Veri sorumlusu tarafından hazırlanması gereken kişisel veri işleme envanterinin içeriğine Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, kişisel veri işleme envanterinde; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler detaylı şekilde yer almalıdır. Yapılan değişiklik ile kişisel veri envanterinde hukuki sebebe de açıkça yer verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Kayıt yükümlülüğü’ne ilişkin olarak:

1. Yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı kriteri Kayıt Yükümlülüğünün istisnası kapsamına alınmıştır.

Yönetmeliğin 15. Ve 16. maddelerinde VERBİS sistemine kaydedilmesi ve bildirilmesi yükümlülüğüne tabi olmayan kişisel veri işleme faaliyetlerine yer verilmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yönetmeliğin 16. Maddesinde yazılı kriterlere göre kayıt yükümlülüğüne istisna getirebilecektir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamını göz önünde bulundurarak da veri sorumlusunu sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna tutabilecektir.

Kayıt değişikliklerine ilişkin olarak:

1. Kayıt bilgilerinde meydana gelen değişiklikler, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 7 (gün) içerisinde bildirilecektir.

Yönetmeliğin 13. maddesinde yapılan değişiklik ile Veri sorumluları, sicilde kayıtlı bilgilerinde değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten 7 (yedi) gün içerisinde VERBİS üzerinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK:

30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği 28/10/2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır İlgili yönetmelik hükümlerinde yapılan değişiklikleri aşağıda bilgilerinize sunarız.

Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talebinde süreye ilişkin olarak:

1. 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesine istinaden ilgili kişinin Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etmesi halinde Yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan sürelere tabi olacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişinin (‘’ ilgili kişinin’’) , haklarına yer verilmiştir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ilgili kişiye 11. Maddeye istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkı düzenlenmiştir. Buna göre, kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir yok edilir veya anonim hale getirilir. İlgili kişinin bu konudaki talebi en geç otuz gün içerisinde veri sorumlusu tarafından sonuçlandırılacaktır.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ:

30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (‘’Tebliğ’’) 10/3/2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ hükümlerinde yapılan değişiklikleri aşağıda bilgilerinize sunarız.

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak:

1. Veri sorumlusunun farklı amaçlarla kişisel verileri işleyen birimleri aydınlatma yükümlülüğüne tabi olmayacaklardır.

Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işlenmesi durumunda, sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmesi hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

___________________
1Aynı değişikliğe Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yer verilmiştir.

Diğer Haberler