Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Yayımlandı 01 Şubat 2019

Konkordato talebine eklenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile düzenlenen ve konkordato talebine eklenmesi gereken belgelere ilişkin aşağıda sizlere detaylı bilgi vermek isteriz

1. Konkordato Talebine Borçlu Tarafından Eklenmesi Gereken Belgeler Nelerdir?

Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır.

·     Konkordato ön projesi,

·     Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler,

·     Alacaklıları, alacakların miktarlarını ve alacakların imtiyaz durumunu gösterir liste,

·     Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren karşılaştırma tablosu,

·     Makul güvence veren denetim raporu ve dayanakları,

·     Konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtlar.

Borçlu, iflasa tabi olmayan kişilerden ise konkordato talebine sadece konkordato ön projesi, Alacaklıları, alacakların miktarlarını ve alacakların imtiyaz durumunu gösterir liste ile uygun düştüğü ölçüde malvarlığının durumunu gösterir belgeleri eklemesi yeterli olacaktır.

Konkordato işlemleri alıcılardan birisi tarafından başlatıldığı takdirde yukarıda anılan belgelerin sunulması için borçluya makul bir süre verilecek ve yapılacak masraflar alacaklı tarafından karşılanacaktır.

2. Konkordato Ön Projesinin Hangi Hususları İçermesi Gerekmektedir?

Konkordato ön projesinde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.

·     Borçlunun, borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği.

·     Alacaklıların, alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları.

·     Borçlunun, ödemelerin yapılması için mallarını satıp satmayacağı.

·     Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağı hangi yöntemle sağlayacağı; bu kapsamda sermaye artırımı veya kredi temini yoluna gidip gitmeyeceği yahut başka bir yöntem kullanıp kullanmayacağı.

3. Borçlunun Malvarlığının Durumunu Gösterir Belgeler Nelerdir?

Yönetmelik’te malvarlığının durumunu gösterir belgeler bakımından bir sınırlama yapılmamış olmakla birlikte borçlunun defter tutmaya mecbur kişilerden olması halinde ayrıca aşağıdaki belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

·     Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanan ve hesap dönemi kapanışı üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olan son bilanço,

·     Hesap dönemi kapanışı üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olan gelir tablosu,

·     Hesap dönemi kapanışı üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olan nakit akım tablosu,

·     Mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait işletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilanço,

·     Mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço.

·     Mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri.

·     Mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler.

·     Mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait tüm alacak ve borçları, vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler,

·     Mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler.     

Bağımsız denetime tabi olan borçlular için Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosunun bağımsız denetimden geçmesi gerekmektedir.

4. Makul Güvence Veren Denetim Raporu Nasıl Hazırlanacaktır?

Bağımsız denetim kuruluşu, yaptığı denetim sonucunda konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda olumlu sonuca varırsa, makul güvence veren denetim raporunu hazırlayacaktır.

Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim için bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme imzalanacak olup Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimin toplam ücretinin üst sınırına ilişkin ücret tarifesi, denetimin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenebilecektir.

Denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından borçlunun konkordato ön projesinde yer alan teklifinin gerçekleşeceği hususunda makul güvence verilip verilmeyeceğinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecektir.

Bağımsız denetim kuruluşu, makul güvence veren denetim raporunu hazırlarken aşağıdaki belgeleri denetleyecektir:

·     Konkordato ön projesi,

·     Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler,

·     Alacaklı ve alacak listesi,

·     Karşılaştırma tablosu,

·     Gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

Borçlunun malvarlığının durumunu gösteren belgeler ile alacaklı ve alacak listesi, Bağımsız Denetim Standardı 805’e; konkordato ön projesi ile karşılaştırma tablosu, Güvence Denetimi Standardı 3000 ve Güvence Denetimi Standardı 3400’e uygun olarak denetlenecektir.

5. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu Ne Olacaktır?

Yönetmelik kapsamında düzenlenecek raporlar ve bu raporlara dayanak olacak denetimlerde, bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlülükleri, raporların inceleme ve denetimleri, bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer hususlar hakkında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacaktır.

Diğer Haberler