"Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7464 Sayılı Kanun'' Yayımlandı 03 Kasım 2023

2.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Sayı: 7464) ile konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kanunla birlikte, konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair kira sözleşmesi yapılmadan önce kiraya verene izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralaması yasaklanmıştır.

Kanunda yer alan ''Geçici Madde 1'' ile Turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar tarafından 1.1.2024 tarihinden itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Kanunun 4. Maddesinde İzinsiz kiralama faaliyetinin tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmiştir. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir;

  • İzin belgesi olmaksızın yapılan kiralama faaliyetinin tespiti halinde kiraya verenin, her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası;
  • Verilen 15 günlük süre içinde izin belgesinin alınmaması halinde ise beş yüz bin Türk lirası idari para cezası ödeyeceği düzenlenmiştir. Turizm amaçlı kiralama faaliyetine aracılık edenler hakkında ise her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası
  • Bu yaptırımların uygulanmasına rağmen izinsiz kiralama faaliyetinin devamı halinde bir milyon Türk lirası idari para cezası

İzinsiz kiralama faaliyetlerinin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkan sağlayan içeriklerin Bakanlık tarafından yapılacak uyarı üzerine 24 saat içerisinde kaldırılması zorunluluğu, içeriğin bu süre zarfında kaldırılmaması halinde ilgili aracı hizmet sağlayıcıları hakkında her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Yine 4. Maddenin 2. Fıkrasında İzin belgesi sahiplerine idari para cezası yaptırımı uygulanacak haller sıralanmıştır. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir;

  • Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası
  •  Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda ise elli bin Türk lirası idari para cezası
  • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası
  • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı, verilecek on beş günlük süre içinde ise alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda iki yüz bin Türk lirası idari para cezası
  • Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı, plaketin on beş gün içerisinde konutun girişine asılmaması durumunda, beş yüz bin Türk lirası idari para cezası

    Bakanlıkça yapılacak denetimlerde izin belgesi verilmesine esas niteliklerin konutta bulunmadığının tespiti halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanacağı ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verileceği, aksi halde izin belgesinin iptal edileceği öngörülmüştür.

İşbu maddelerin 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Resmi Gazete erişim linki:

resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-16.htm

 
 

Diğer Haberler