ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.3)’in GETİRDİKLERİ 09 Temmuz 2020

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin getirdiği yenilikler nelerdir?

 “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SPK) yapılan değişiklikler akabinde “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (Tebliğ) 27 Haziran 2020 Tarihli ve 31168 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin getirdiği yenilikler şu şekildedir;

Önemli Nitelikteki İşlemler ( “ÖNİ” ) Kapsamındaki Değişiklikler Nelerdir?

Tebliğin 4. Maddesinde Önemli Nitelikteki İşlemler şu şekilde belirtilmektedir;

 • Tüm birleşme ve bölünme işlemleri yerine Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirlenen nitelikteki birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması,
 • Tür değiştirmesi,
 • Tebliğin 6 ncı maddesinde belirlenen kriterlere göre önemli büyüklükteki mal varlığını devretmesi, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesi veya bu mal varlığı üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmesi veya bu mal varlığı üzerinde 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 12 nci maddesine aykırı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi,
 • İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi

Bu düzenleme ile 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşleme İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ile ÖNİ olarak belirlenen Borsa kotundan çıkma, sona erme, esas sözleşme değişikliğine bağlı faaliyet konusu değişikliği ve ilişkili taraflardan mal varlığı alımı gibi işlemler ÖNİ kapsamından çıkarılmıştır.

Tebliğ’e Göre Önemli Nitelikteki İşlemlerin (“ÖNİ”) Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar Nelerdir?

ÖNİ’nin gerçekleştirilebilmesi için ortaklıklarca önce;

 1. Önemli nitelikteki işlemin niteliğine,
 2. Bu Tebliğin ikinci bölümü çerçevesinde yapılan değerlendirmelere,
 3. İşlemin gerçekleştirilme gerekçesine,
 4. Ayrılma hakkı kullanım fiyatına,
 5. Hangi pay sahiplerinin ayrılma hakkından hangi şartlarla yararlanabileceğine,
 6. Varsa bu işleme esas teşkil eden değerleme veya benzeri raporların özeti veya sonucuna,
 7. Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden Kurula muafiyet başvurusunda bulunulacaksa bu başvurunun dayandığı hükme ilişkin bilgiye yer verilen yönetim kurulu kararı alınması, sonrasında ise işlemin genel kurul onayına sunularak gerekli nisaplarla onaylanması gerekmektedir.

Tebliğe göre Ayrılma Hakkına Sahip Olan Pay Sahiplerinin Belirlenmesinde Hangi Tarih Dikkate Alınacaktır?

Payları borsada işlem gören ortaklıklar için;

Payları borsada işlem gören ortaklıklar için ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin belirlenmesinde ÖNİ’nin gerçekleştirilmesi için alınacak olan yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi; söz konusu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmasından önce ortaklık veya ortaklığın yetkilileri tarafından önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak herhangi bir şekilde kamuya açıklama yapılmış olması halinde ise bu açıklamanın tarihi esas alınır. 

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için;

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin tespitinde önemli nitelikteki işlemin görüşüldüğü genel kurul toplantı tarihi esas alınmaya devam edecektir.  

Ayrılma Hakkı Fiyatı Nasıl Belirlenecektir?

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak Kurulca esasları belirlenecek adil bedel uygulamasına geçilmiş olup adil bedelin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Tebliğ ile belirlenmiştir. Buna göre;

İşlemin kamuya açıklandığı tarih itibarıyla payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar’da işlem gören ortaklıklar için;

Bu tarihten önceki son bir aylık, diğer ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak belirlenmiştir.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için;

Ayrılma hakkı fiyatı tespiti için değerleme raporu hazırlanması şeklindeki uygulama korunmuş, ancak değerleme raporunun esas alacağı tarihten itibaren genel kurula kadar geçen sürede şirket değerini etkileyecek gelişmeler olması durumunda ek rapor hazırlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Ayrılma Hakkına Konu Paylar Diğer Pay Sahipleri veya Yatırımcılara Önerilebilir Midir?

Tebliğ ile Ayrılma hakkına konu payların, ortaklık tarafından satın alınmasından önce, mevcut pay sahiplerine veya diğer yatırımcılara önerilmesi imkanı getirilmiş olup, bu hususa ilişkin işleyiş ve süreç Tebliğ’de düzenlenmiştir.

Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller dışında Muafiyet Durumları da mevcut mudur?

SPKn’nun 24 üncü maddesinde yapılan bir diğer değişiklik ile ayrılma hakkının doğmadığı hallere ilaveten Kurula ayrılma hakkı kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi yetkisi de tanınmıştır. Bu çerçevede;

 • ortaklıkların finansal güçlükten kurtulmak amacıyla gerçekleştirdiği işlemler,
 • mal varlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesisi karşılığında maddi menfaat elde etmesi
 • devrolan konumunda olmakla birlikte temel faaliyet konusunun ve ortaklık yapısının devralan şirket nezdinde büyük ölçüde korunduğu grup içi birleşmelere taraf olması ve bunun gibi işlemler Kurulca muafiyet verilebilecek haller arasında sayılmıştır.

Ayrıca mülga düzenlemede ayrılma hakkının doğmadığı hal olarak kabul edilen bazı durumlar (imtiyazların kaldırılması/değiştirilmesi, gönüllü pay alım teklifinde bulunulması, birleşme amaçlı ortaklığın taraf olduğu birleşme işlemleri gibi) muafiyetler arasına alınarak Kurulca yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verilmesi öngörülmüştür.

Tebliğ ile Ayrılma hakkının doğmadığı hallere kurtarma amaçlı birleşmeler, geri alım hakkıyla bankalara yapılan satışlar,  ortaklık paylarının halka arz yoluyla satılması işlemleri gibi eklemeler de yapılmıştır.  

Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce kamuya açıklanan ÖNİ’ler açısından Tebliğ uygulama alanı bulacak mıdır?

Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce kamuya açıklanan ÖNİ’ler açısından mülga II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerinden 7222 sayılı Kanun ile değişiklik yapılan SPKn’na aykırı olmayanların uygulanmasına devam edilecektir.

Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce kamuya açıklanan ÖNİ’ler açısından ayrılma hakkından yararlanabilecek kişi ve pay tutarları belirlenmesinde hangi tarih esas alınacaktır? 

 • 25.02.2020 tarihinden önce kamuya açıklanan işlemler için 25.02.2020 tarihi,
 • 25.02.2020 tarihi ile Tebliğin yürürlüğe girdiği 27.06.2020 tarihi arasında kamuya açıklanan işlemler için ise açıklama tarihi esas alınacaktır.

 

Diğer Haberler