REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK 29 Haziran 2020

İşbu Kanun aracılığıyla de minimis ilkesi, davranışsal ve yapısal tedbirler gibi yenilikler ve yerinde incelemeye ilişkin değişiklikler ile 4054 sayılı Kanun’un Avrupa Birliği mevzuatına uyumu arttırılmıştır.

7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“4054 sayılı Kanun”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 24 Haziran 2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, 4054 Sayılı Kanun’a taahhüt ve uzlaşma mekanizmaları, birleşme ve devralmalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azalması ölçütü, de minimis ilkesi, davranışsal ve yapısal tedbirler gibi yenilikler getirerek ve yerinde incelemeye ilişkin değişiklikler yaparak 4054 sayılı Kanun’un Avrupa Birliği mevzuatına uyumunu arttırmıştır.

Kanun ile 4054 Sayılı Kanun’un 43. maddesine yeni fıkralar eklenerek taahhüt ve uzlaşma mekanizmaları rekabet hukuku mevzuatına ve uygulamasına kazandırılmış ve ağır nitelikte olmayan rekabet ihlalleri nedeniyle yapılan ön araştırma ve soruşturma süreçlerine ilişkin taahhüt ve uzlaşma mekanizması getirilmiştir.

  1. Taahhüt mekanizması ile Kanun’un 4. maddesi veya 6. maddesi kapsamında ön araştırma ya da soruşturma yürütülen teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin, incelemeye konu rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik taahhütleri Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) sunması mümkün olacaktır. Kurul, taahhüttün rekabete ilişkin endişeleri gidereceğine kanaat getirir ise, taahhütleri bağlayıcı hale getirebilecek ve ilgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri aleyhine soruşturma açılmaması veya yürütülen soruşturmanın sona ermesine karar verilebilecektir. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesine eklenen dördüncü fıkra ile Kurul; (a) aldığı kararda dayandığı unsurlarda önemli bir değişiklik olduğunu, (b) ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davrandığını veya (c) kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilere dayanılarak verildiğini tespit etmesi halinde, kendi takdiri ile söz konusu ihlal hakkında tekrar soruşturma başlatabilecektir.
  2. Uzlaşma mekanizmasıyla ise; rekabet soruşturmasına başlanmasından sonra Kurul’un ilgililerin talebi üzerine veya re’sen uzlaşma usulünü başlatabileceği öngörülmüştür. Hakkında soruşturma açılmış ve ihlalin varlığını kabul eden teşebbüs ve teşebbüs birlikleri ile Kurul’un, soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir. Hakkında soruşturma açılmış olan tarafların uzlaşma metni sunması için gereken süre Kurul tarafından belirlenecek olup verilen süre sonrası yapılacak olan bildirimlerin dikkate alınmayacaktır. Bir soruşturmanın uzlaşma usulünden faydalanılarak sonuçlandırılması halinde idari para cezasında %25 indirim yapılabilecektir.

4054 Sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Rekabet Kurumu’nca (“Kurum”) birleşme veya devralma işlemlerinde uygulanan hakim durum ölçütünden vazgeçilerek birleşme ve devralmalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması ölçütü benimsenmiştir. Böylece birleşme ve devralma işlemleri ekonomik yönden analiz edilecek ve işlem sonucunda hakim durum yaratılmasa veya daha da güçlendirilmese dahi etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması durumunda işleme izin verilmeyecektir.

Kanun ile 4054 Sayılı Kanun’un 41. maddesinde değişiklik yapılarak Avrupa Birliği mevzuatında yer alan de minimis ilkesi mevzuatımızda yerini almıştır. Bu değişiklik ile Kurum piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan rekabete aykırı davranışlara ilişkin soruşturma başlatmamayı tercih edebilecektir.

4054 Sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Kurul’un nihai kararlarında davranışsal tedbirlerin yanında yapısal tedbirlerin de getirilebileceği düzenlenmiş, böylece Kurul’un rekabeti ihlal eden teşebbüslerin ihlali sonlandırmasına yönelik yapısal tedbirlere karar verebilecektir. Yapısal tedbirlerin uygulanmasını ancak davranışsal tedbirin getirilmesi ve sonuç vermemiş olması halinde mümkündür. Ayrıca davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verileceği belirtilmektedir.

4054 Sayılı Kanun’un 15. maddesinde yapılan değişiklikle Kurum uzmanlarının yerinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da genişletilmiştir. Buna göre yerinde inceleme sırasında teşebbüslerin elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü veri de incelenecek ve kopyaları alınabilecektir.

Diğer Haberler