Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Ve TSRS'lerin Uygulama Kapsamı Resmî Gazetede Yayımlandı 12 Ocak 2024

29.12.2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK); Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nı duyurarak sürdürülebilirlik raporlarında izlenmesi gereken ilkeleri belirledi.

Yayımlanan KGK Kararında, Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler TSRS 1, İklime İlişkin Açıklamalar ise TSRS 2 başlığı ile yer aldı.

Kurul kararı uyarınca, Bankalar hariç olmak üzere aşağıda belirtilen ölçütlerin en az ikisinin eşik değerlerini art arda en az iki raporlama döneminde aşan kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS'ye uyma yükümlülükleri getirildi:

 • Aktif Toplamı 500 milyon TL
 • Yıllık net satış hasılatının 1 milyar TL
 • Çalışan sayısı 250 kişi

Kararda, işletmenin sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalarını ilgili finansal tablolarla aynı zamanda raporlayacağını, finansal açıklamaların ise genellikle on iki aylık bir dönem için hazırlandığını belirtiliyor. Bu kapsamda eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde aktif toplam ve yıllık satış hasılatı bakımından işletmenin son iki yılına ait finansal tablolarının; çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısının esas alınacağı ifade ediliyor.

Belirtmek isteriz ki TSRS 1 metninde yer verildiği üzere, uygulamadan kaynaklı olarak on iki aydan daha uzun bir dönem için raporlama yapılması mümkün olabilecektir. Borçlanma veya hisse senetleri halka arz edilmiş işletmelerin ise ara dönem raporlaması zorunlu tutulabilecek olup bu durumda TSRS 1 metninde yer alan B48 paragrafı uygulama alanı bulacaktır.

Raporlamaya ilişkin genel hükümler uyarınca sürdürülebilirlik raporunda yer verilmesi gereken başlıklar aşağıdaki gibi örneklenebilir:

1. Genel Hükümler (TSRS S1):

 • Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları.
 • Sürdürülebilirlikle ilgili finansal ve operasyonel hedefler.
 • Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili taahhütleri ve uygulama stratejileri.

2. İklimle İlgili Açıklamalar (TSRS S2):

 • Şirketin iklimle ilgili risk ve fırsat analizi.
 • Karbon emisyonları ve enerji kullanımı gibi çevresel performans verileri.
 • Şirketin iklimle ilgili politikaları ve uygulama stratejileri.

3. İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanması (TSRS S1):

 • Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili finansal performans verileri.
 • Sosyal ve çevresel maliyet ve faydaların finansal etkileri.
 • Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili mali politikaları ve finansal stratejiler.

4. Sosyal ve Çalışan Haklarına İlişkin Açıklamalar:

 • İş sağlığı ve güvenliği politikaları.
 • Çalışan eğitimi ve gelişimi.
 • Çalışanların sosyal ve ekonomik hakları.

5. Çevresel ve Toplumsal Etkiler:

 • Doğal kaynak kullanımı ve çevresel etkiler.
 • Toplumla etkileşim ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) faaliyetleri.
 • Yerel topluluklara olan etkiler.

6. Yönetim ve İç Kontrol:

 • Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili iç kontrol mekanizmaları.
 • Yönetimde sürdürülebilirlikle ilgili sorumlulukların dağılımı.
 • Raporlama süreçlerinin şeffaflığı ve güvenilirliği.

TSRS 1 metninde, başka bir TSRS aksine izin vermedikçe veya aksini gerektirmedikçe, işletme raporlama döneminde açıklanan tüm tutarlar için önceki dönemle ilgili karşılaştırmalı bilgilerin açıklanacağı belirtiliyor.  Bununla birlikte standartlar kapsamındaki geçiş dönemi kuralları uyarınca, işletmelerin; ilk uygulama dönemi için karşılaştırmalı bilgileri sunma ve iki yıllık dönem için ise Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını raporlama zorunluluğu bulunmuyor.

Ayrıca dikkatinize sunmak isteriz ki bu sürdürülebilirlik kurallarına uyum, yönetim kurulu üyelerinin yükümlülüğü olarak açıkça düzenlenmemektedir. Bu nedenle öğretide, TSRS kurallarına uymanın yönetim kurulu üyelerinin özen yükümlülüğünün kapsamına dahil edilip edilemeyeceği tartışılmaktadır.

Şirket yöneticilerinin kamu yararı, insan hakları ve çevreyi gözetmesi yükümlülüğü tartışmalı olmakla birlikte tüm bunların haricinde şirket yöneticilerinin amaçlarından birinin şirket menfaatini korumak olduğu ve Sürdürülebilirliğin şirketlerin ticari hayata yaklaşımını gösterdiği düşünüldüğünde bu düzenlemelerin yönetim kurulu üyelerinin özen yükümlülüğünü yakından ilgilendirdiği de açıktır.

TSRS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Uyarınca, Karar kapsamında yer alan ve Karar metnindeki eşik değerleri aşan işletmeler 1/1/2024 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamakla mükellef olacaklardır.

Resmi Gazete erişim linki:

https://www.resmigazete.gov.tr/
fihrist?tarih=2023-12-29&mukerrer=1

 

Diğer Haberler